• Novinky

      • Krajské kolo 57. ročníka súťaže v spracovaní informácií na počítači

      • V stredu 8. februára 2023 16 žiakov našej školy súťažilo v  krajskom kole SIP v Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach. V odpise textu 2. miesto obsadil Martin Andráš výkonom 341,5 č. ú./min. V úprave textu na počítači 1. miesto obsadil Martin Dianiška, 2. miesto Dominika Tóbisová a 3. miesto Mariana Tomiová.  V disciplíne Wordprocessing  sa na 2. mieste umiestnila Martina Černická a na 3. mieste Tímea Kissimonová.

       Všetci účastníci boli úspešní a ôsmi žiaci sa zúčastnia aj celoštátneho kola, ktoré sa bude konať  21. – 23. marca 2023 v Seredi.

       Účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

      • Áno, čítate dobre . Prinášame informáciu o úspechu nášho žiaka V.A triedy Marca Miliana, ktorý seba a našu školu reprezentoval v Olympiáde vo francúzskom jazyku. Napriek tomu, že sa tento cudzí jazyk v našej škole nevyučuje, Marc, ako samouk, sa dňa 6. februára 2023 zúčastnil na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach.

       V kategórii 2A obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola olympiády.

       Ku krásnemu úspechu Marcovi srdečne blahoželáme .

      • ZAV Zvolen 2023

      • ZAV Zvolen 2023 - on-line súťaž v odpise  textov 25 jednominútoviek, 10-minútový odpis s penalizáciou 50 a ďalší odpis s penalizáciu 100. Súťaže sa zúčastnilo 297 žiakov z 21 škôl prevažne obchodných akadémií SR. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov. V súťaží družstiev obsadili 5. miesto, víťazom sa stalo družstvo OA Senica. 

       Všetkým našim účastníkom blahoželáme k výkonom, ďakujeme za reprezentáciu školy a v ďalšej súťaži na krajskom kole SIP 8. februára 2023 v Košiciach im držíme palce.

      • Život je Pes – Pes je Život

      • V predvianočnom čase žiaci I. A triedy nezabudli na našich „havkajúcich a mňaukajúcich priateľov“ a v rámci školskej akcie Vianočné trhy usporiadali zbierku pre OZ Život je Pes v Rožňave. Napiekli chutné koláčiky, uvarili teplý čaj, vyrobili vianočné ozdoby a dokonca ponúkali aj vrúcne objatia – celý výťažok venovali OZ Život je Pes. A aby toho nebolo málo, pripojili sa k nim aj ďalšie triedy III. A a III. B, ktoré taktiež nezištne darovali svoj výťažok z vianočných trhov pre havkáčov a mňaukáčov v útulku.

       Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli a zabezpečili deky, matrace, postroje, granule, pamlsky pre štvornohých kamarátov.

      • Vianočné trhy

      • Vianočné trhy

        

       Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa niesol v duchu vianočných sviatkov... Členovia školského parlamentu v spolupráci s učiteľmi a vedením školy zorganizovali Vianočné trhy obchodnej akadémie. Stromčeky, voňavé koláčiky, darčeky a sviatočná nálada priniesli čaro Vianoc medzi všetkých nás, žiakov a zamestnancov školy. Spolu s nami si predvianočnú atmosféru vychutnávali aj klienti z domova sociálnych služieb Jasanima, ktorí prijali naše pozvanie. Veríme, že sa medzi nami cítili dobre a odniesli si od nás milé spomienky a zážitky.

       Nech čaro Vianoc má tú moc a nadýcha lásku, radosť, pokoj a šťastie do našej školy každú noc,                    nech každý prežitý školský deň, je pre nás úspešný a krásny len :-)

      • XV. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • XV. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy. Súťažili v 2 kategóriách A a B. Kategória A je určená pre žiakov 3. – 5. ročníka, kde sa prihlásili 3 žiaci. Kategória B je určená pre žiakov 1. – 3. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), kde sa prihlásili 12 súťažiaci.

       Súťaž pozostávala z online testu, kde žiaci odpovedali na otázky jednak vyplývajúce z textu a zároveň aj na vedomostné otázky. V druhej časti súťaže bolo úlohou žiakov pretransformovať text na zadanú tému, pričom každá kategória mala iné zadanie. V tejto časti porota hodnotila dodržanie žánru, výstižnosť, originalitu, jazykovú zložku a pravopis. Tretia časť súťaže pozostávala z vytvorenia a prednesenia rečníckeho prejavu na danú tému, kde sa hodnotila výstavba prejavu, prednes, dodržanie prozódie a celkový dojem.

       Po zrátaní bodov z jednotlivých častí sa víťazkou v kategórii A stala Veronika Červenáková žiačka III. B a v kategórii B Paulína Bernárová žiačka II. A BOA.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazkám srdečne blahoželáme.

      • MIKULÁŠ 2022

      • V decembri nás každoročne čaká mnoho zábavných a zaujímavých dní, lebo sa blížia najkrajšie sviatky roka.

       No ešte kým prídu Vianoce, oslavujeme už tradične aj v našej škole Mikuláša.

       Žiaci všetkých tried sa posnažili a vyzdobili triedy do krásnych vianočných farieb a aj oni sa poobliekali do mikulášsko - anjelsko - čertovských outfitov.

       Bola to veru veľká zábava a ujo Mikuláš nadelil žiakom a aj učiteľom sladké odmeny.

      • Parti rozpočet

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov už 55 rokov. Jej história začala zriadením Strednej ekonomickej školy           v Rožňave dňa 1. septembra 1967 na základoch bývalej pedagogickej školy. Od jej zriadenia po súčasnosť opustilo brány školy 5 641 jej absolventov. Škola v súčasnosti poskytuje štúdium v dvoch atraktívnych a moderných študijných odboroch: 4. ročné štúdium v odbore obchodná akadémia a 5. ročné štúdium v odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

       OA je moderná odborná škola, s moderným prístupom k vzdelávaniu a využívaním najmodernejších informačných technológií. Žiaci sa vzdelávajú v moderných triedach a učebniach vybavených modernými prostriedkami IKT. Okrem vzdelávania sú žiakom poskytované aj mimoškolské aktivity formou krúžkovej činnosti. Veľmi aktívne v našej škole pôsobí Školský parlament, ktorý bol veľmi dôležitým článkom pri zapojení sa školy do projektu Participatívneho rozpočtu.

       V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do pilotného projektu Participatívny rozpočet, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou zriaďovateľa  - Košického samosprávneho kraja @Košický samosprávny kraj.  Boli sme medzi 15. vybranými stredným školami KSK. Hlavnou myšlienkou participácie je, aby žiaci stredných škôl sami rozhodli ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Cieľom programu je podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí na zlepšení prostredia školy alebo klímy na škole.

       Školský parti rozpočet s názvom INOKEDY PARTY, ALE TERAZ PARTI je vzdelávacou pomôckou nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. A tak bolo potrebné sa s novou témou oboznámiť, získať skúsenosti a začať premýšľať nad postupom. Prvým krokom bolo hranie spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá previedla žiakov aj učiteľov jednotlivým fázami participatívneho rozpočtu. Hra bola zábavná a motivačná, pripravila žiakov na samotnú realizáciu projektov. Okrem prvkov gamifikácie priniesla inovatívne, zážitkové a interaktívne metódy tak, aby žiaci lepšie porozumeli významu a prínosom participácie v každodennom živote.

       Proces celého parti rozpočtu v našej škole bol koncipovaný do niekoľkých fáz: príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, vyhlásenie  výsledkov a samotná realizácia víťazného projektu. Projektový tím stanovil pravidlá parti rozpočtu, úlohy, termíny a zostavil časovú os, ktorou sa riadil počas celého projektu. V projektovom tíme spolupracovali pani riaditeľka školy Ing. Daniela Žiaková, koordinátor projektu Ing. Ivana Fafráková, členovia Školského parlamentu a Mgr. Denisa Kováčová – koordinátorka ŠP. Pri všetkých fázach aktívne pracovali všetci triedni učitelia a žiaci zapojených tried. Projekt parti rozpočtu sa v našej škole realizoval od februára 2022 do októbra 2022. Do návrhov parti rozpočtu sa zapojilo 7 tried našej školy. V každej triede sa vybral najlepší nápad a bol predstavený ostatným žiakom, učiteľom a zamestnancom školy. Každá trieda si pripravila nápad v hodnote 1 000 €, ktorý mal byť zameraný na  skrášlenie spoločných priestorov, oddychové zóny a spoločenské vyžitie určené pre všetkých žiakov, a aj zamestnancov školy. Cieľom bolo, aby prispievali k zlepšeniu klímy na škole. V termíne 3. júna 2022 boli projekty odovzdané na posúdenie vedeniu školy, ktoré rozhodovalo o splnení kritérií na postup projektu do kampane a záverečného hlasovania. Do finále postúpili všetky predložené projekty v počte 7.  Jednotlivé triedy si pripravili prezentáciu svojich projektov formou plagátu a krátkeho rozhlasového šotu v školskom rozhlase 6. júna 2022. Projekty jednotlivých tried:

       I.A Spoločensko-relaxačný kútik

       I.B Učíme sa v prírode

       II.A Oddychová zóna

       II.B Refresh

       III.A Nazúvač návlekov

       III.B Altánoček pod stromami

       IV.A Skrášlenie spoločných priestorov školy

       Všetky plagáty boli zároveň zverejnené na web stránke školy www.oarv.sk a FB stránke školy. A tak začala propagačná kampaň! V termíne od 13. 06. – 16. 06. 2022 sa zrealizovalo hlasovanie za najlepšie projekty. Projektový tím rozhodol, že sa bude hlasovať dvoma spôsobmi – hlasovanie pomocou hlasovacích lístkov (každý žiak mohol hlasovať za iný projekt, ako je projekt jeho triedy). Druhý spôsob hlasovania bol prostredníctvom elektronickej aplikácie, kde hlasovať mohol každý žiak (1 hlasovací kód), učiteľ a zamestnanec školy (pridelené 2 hlasovacie kódy). Výsledky boli spočítané a bol vyhlásený víťaz. Do elektronického hlasovania cez aplikáciu sa zapojilo 206 žiakov a zamestnancov školy, ktorí spolu odovzdali 302 hlasov. V hlasovaní cez hlasovacie lístky v triedach školy bolo odovzdaných 126 hlasov. Všetky navrhované projekty boli zaujímavé, kreatívne a spracované na vysokej úrovni a splnili všetky povinné parametre, vrátane náročnej finančnej kalkulácie navrhovaného projektu.

       Najväčší ohlas u žiakov a zamestnancov školy a najvyšší počet hlasov získal projekt II.A triedy: ODDYCHOVÁ ZÓNA (v počte 103 hlasov). Na ďalších priečkach sa umiestnila trieda II.B s projektom REFRESH a III.B s projektom ALTÁNOČEK POD STROMAMI. Víťazný projekt bol vyhlásený dňa 17. 06. 2022 a bol financovaný z dotácie KSK poskytnutej z projektu Participatívne rozpočty na stredných školách vo výške 1 000 €.  Projekt bol ukončený v mesiaci október 2022 a v súčasnosti jeho výsledky môžu všetci žiaci a zamestnanci využívať na oddych a zabaviť sa pri hracom sete na chodbe hlavnej budovy školy.

       Žiaci aj učitelia pozitívne hodnotili prínosy tejto projektovej aktivity, oboznámili sa s participáciou ako to funguje v praxi. Mnohí žiaci vyjadrili svoj názor na veci, ktoré by bolo dobré v škole zmeniť, zlepšila sa komunikácia v triedach a spolupráca s ostatnými žiakmi. Veľa sa diskutovalo o problémoch a možných riešeniach. Žiakom sa veľmi páčilo hlasovanie, kde mohli hlasovať za to, čo naozaj chcú a chýba im to.

       Víťaznému tímu II. A blahoželáme, ďakujeme za skvelý nápad a oddychovú zónu. Tešíme sa na nové inovatívne nápady v novom školskom roku 2022/2023.

      • Workshop – Ekofond SPP

      • Dňa 28. novembra 2022 sa žiaci II.B triedy Tímea Kissimonová, Róbert Emödi a Alex Skokan spolu s PaedDr. Dianou Mešťanovou zúčastnili  workshopu – Ekofond SPP v SOŠ technickej v Prešove.  Vzdelávanie počas workshopu bolo rozdelené do dvoch blokov – Kritické myslenie a Sociálne siete, a prebiehalo interaktívnou formou.

       V priebehu workshopu účastníci dostali informácie k ďalšiemu postupu pri plánovaní a realizácii projektu, ktorý bude zaradený do súťaže projektov „Greenfluenceri a energia“. Pre súťažný projekt budú do 31. 12. 2022 naplánované aktivity a budú vypracované aj očakávané ciele projektu.

       Spomedzi 42 tímov a ich projektov  bude vybraných do 30. 6. 2023 5 najúspešnejších, ktoré získajú finančnú odmenu 1 000 € a ďalšie ceny.

      • Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

      • Naši najlepší piataci a štvrtáci pred ukončením štúdia sa rozhodli urobiť si štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie a zúročiť svoje vedomosti a zručnosti z administratívy a korešpondencie.  25. novembra 2022 prišla p. examinátorka  Ing. Magdaléna Zavacká a z poverenia Katedry pedagogiky na NHF EU v Bratislave dohliadala na vykonanie skúšky. Veríme, že všetci účastníci sa budú hrdiť vysvedčením z tejto skúšky.

      • 18. MVCF krajín V4 Košice

      • V Košiciach v Spoločenskom pavilóne sa 8. - 9. 11. 2022  stretlo 19 cvičných firiem z Čiech a Slovenska, aby vo svojich obchodných stánkoch navzájom obchodovali, prezentovali svoje firmy, vzájomne sa svojou činnosťou inšpirovali, zbierali skúsenosti a zručnosti. Našu školu zodpovedne a úspešne reprezentovali naše cvičné firmy.

       CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku, získala 1. miesto v kategórii Najlepší obchodný leták.

       CF Včelia farma Slnovrat, ktorá sa venuje spracovaniu medu a výrobe včelích produktov, obsadila 1. miesto v kategórii Najlepšia elektronická prezentácia.

       Srdečne blahoželáme :-)

      • PEN (Practice enterprises network) Halloween Trading Event 2022

      • CF ComFur nábytok sa zúčastnila netradičného online podujatia, ktoré organizovala koordinačná centrála PEN Worldwide 2. a 3. novembra 2022. Okrem bežného produktového portfólia mala cvičná firma pripravené aj špeciálne tematické ponuky. Cieľom tohto eventu bolo zvýšiť obchodovanie medzi zahraničnými cvičnými firmami, vyskúšať si v tomto prostredí schopnosť predávať, ponúkať, nakupovať, získať nové kontakty, komunikovať v anglickom jazyku, zažiť inú kultúru a obchodné etikety.  Nadviazali sme komunikáciu s CF z Indonézie, Tuniska, Francúzska, Holandska, Bulharska a Slovenska. Pre žiakov CF to bol zaujímavý zážitok.

      • Aj vy patríte k fanúšikom bosoriek, príšeriek či superhrdinov?

      • Pozrite si hókus pókus na Halloween, ktorý vytvorili naši žiaci deň pred očakávanými jesennými prázdninami, keď sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi prezliekli do kostýmov podľa filmov s halloweenskou tematikou.  

       A tak sa na chvíľu dostali do filmov či rozprávok, ktoré všetkým spestrili už aj tak pestrý jesenný deň uprostred najfarebnejšieho obdobia v roku.

      • Okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat SŠ


      • Dňa 26. októbra 2022 CVČ v Rožňave zorganizovalo okresné kolo vo florbale dievčat a chlapcov SŠ. Našim športovcom chýbal ten povestný kúsok šťastia, ale aj tak sme s ich úspechom spokojní.

       Dievčatá sa umiestnili na II. mieste a chlapci na III. mieste. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

      • 17. – 19. 10. 2022 sa vo vzdelávacom centre KIA v Gbeľanoch pri Žiline konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022.  Zúčastnilo sa ho 28 cvičných firiem zo Slovinska, Čiech, Turecka a Slovenska.

       Naša CF Comfur nábytok, reprezentovaná žiakmi IV.B triedy Gabikou Cangárovou, Emkou Tóthovou, Davidom Malovanikom, Laurou Molnárovou, Martinkou Tomášikovou, Viki Gecelovskou a Jankou  Novotnou, sa zapojila do všetkých súťaží na veľtrhu: veľtržný stánok s množstvom propagačných materiálov,  web s katalógom produktov a funkčným e-shopom, elektronická prezentácia, reklamný šot, instagram, logo, slogan a 90´ vo výťahu.

       Umiestnenie:

       V kategórii Najlepší web s katalógom a funkčným e-shopom získala cvičná firma ComFur 2. miesto.      V celkom hodnotení získala naša CF ComFur 13. miesto.


       Súťaž o Najlepší podnikateľský zámer

       Na MVCF Slovensko 2022 bol vyhodnotený aj 10. ročník súťaže o Najlepší podnikateľský zámer, prvý krát s medzinárodnou účasťou. Podmienkou súťaže bolo vypracovať žiakom cvičnej firmy podnikateľský zámer, ktorý nesmie byť totožný s predmetom podnikania jeho cvičnej firmy. Do súťaže o Najlepší podnikateľský zámer bolo zaradených 16 podnikateľských zámerov z Čiech a Slovenska. Naše 2 podnikateľské zámery vypracovali žiačky III.B triedy, ktoré pracujú v CF Slnovrat a získali krásne umiestnenia:

       1. miesto Gabriela Hrková - Kníhkupectvo LIBCAFE

       4. miesto Martina Chnapková - Martina Atelier photography


       Srdečne blahoželáme všetkým žiakom k dosiahnutým výsledkom 😊

      • Okresné kolo v bedmintone

      • Dňa 20. októbra 2022 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili OK v bedmintone, ktoré sa konalo v Mestskej športovej hale v Rožňave.  Naši chlapci v zložení  Martin Dianiška (III. A), Marek Kočerjagin (III. A) a Filip Rusnák (I. B) obsadili na turnaji krásne druhé miesto, kde nestačili len na hru chlapcov z Gymnázia v Rožňave. Dievčatá v zložení Cecília Šimková (II. B), Tamara Kuchárová (II. A) a Lenka Kožejová (IV. A) obsadili v konečnom poradí tretie miesto. Jediným tmavým bodom celého športového podujatia bolo zranenie našej hráčky Cecílie, ktorá si podvrtla členok a nedokončila turnaj. Ale aj napriek tomu sa potešila ešte z jednej medaily naviac – medaily za bolesť. Všetkým naším reprezentantom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a bojovný výkon.

      • Na Obchodnú dorazila jeseň

      • Na našej škole je vždy veselo a príjemne, ale v tieto krásne jesenné dni, zaliate slniečkom, sme si čas v škole spríjemnili ešte viac. Školský parlament prišiel s nápadom, že Deň zdravej výživy si pripomenieme najlepšie tak, že oslávime spolu JESEŇ.

       Žiaci všetkých tried si priniesli zdravé dobroty z plodov jesene a celý deň si ich vychutnávali a popri tom ešte pracovali na jesennej výzdobe, ktorú dopriali interiéru svojich tried. Keďže k jeseni patrí už tradične aj Helloween, tak niektoré triedy to poňali už aj takto „strašidelne“, ale veľmi milo. Veď sa pozrite v galérii :-) 

       Užime si teda spoločne jeseň a buďme hlavne zdraví.