• Z histórie školy

    • Stručná história OA Rožňava

    • Stredná ekonomická škola bola zriadená 1. septembra 1967 na báze bývalej pedagogickej školy. Je mladou školou, ale nadviazala na tradície ekonomického školstva v našom regióne, ktoré siahajú do polovice 20. rokov nášho storočia. V roku 1924 bola založená Obchodná škola v Dobšinej, ktorej pôsobnosť v zmenených formách trvala až do roku 1967. V roku 1964 zaniká denné štúdium v Dobšinej, ale ekonomické vzdelanie sa rozvíjalo ďalej na Strednej škole pre pracujúcich v Rožňave formou večerného štúdia. V roku 1967 sa stredná škola pre pracujúcich organizačne pričleňuje k novovytvorenej Strednej ekonomickej škole v Rožňave. Stredná ekonomická škola mala hneď na začiatku dva študijné odbory: štvorročné štúdium so zameraním na všeobecnú ekonomiku a dvojročné štúdium so zameraním na hospodársku administratívu. Otvorené boli 4 triedy (2+2) s počtom žiakov 160.

     V školskom roku 1968/69 bolo pri škole zriadené pomaturitné štúdium odboru sociálno-právna činnosť. Škola mala takto postupne 16 tried s maximálnym počtom až 604 žiakov. Začiatkom 70. rokov sa rozrastá o 6 tried večerného štúdia odboru všeobecná ekonomika. Koncom 70. rokov sa počet tried zvýšil na 22 a počet žiakov na 740.

     Koncom 80. rokov zaznamenáva škola pokles počtu žiakov i tried, čo si vynútili objektívne podmienky: znižuje sa záujem o štúdium popri zamestnaní a chýbajú lepšie priestorové podmienky. V školskom roku 1986/87 má škola len 8 tried denného štúdia a 2 triedy pomaturitného štúdia. Po prestavbe priestorov bývalého internátu na odborné učebne a kabinety sa ustaľuje od roku 1987 plán výkonov na prijímanie troch tried do 1. ročníka štvorročného štúdia a jednej triedy pomaturitného štúdia. V školskom roku 1993/94 boli otvorené 4 triedy štvorročného štúdia.

     Zriaďovacou listinou číslo Škol. 1595/1990 - EO zo dňa 22. 11. 1990 je zriadená pri Strednej ekonomickej škole v Rožňave Obchodná akadémia, ktorá sa stáva nástupníckou organizáciou SEŠ. Obchodná akadémia v Rožňave vychováva a vzdeláva žiakov pre potreby praxe ako stredné ekonomické kádre. Absolventi majú široké uplatnenie v praxi, lebo získavajú poznatky a zručnosti z množstva odborných predmetov, ako sú: účtovníctvo, ekonomika, bankovníctvo, management, marketing a pod., ale aj znalosti z 2 cudzích jazykov , získavajú zručnosť v písaní na strojoch a v ovládaní počítačov. Najlepším dôkazom o úspešnosti vzdelania je uplatnenie študentov v praxi, ktoré nenaráža na väčšie problémy ani v čase vysokej nezamestnanosti, aj v súčasností je vysoký záujem o štúdium v oboch zameraniach. V súčasnom období má škola 15 tried s počtom žiakov 494.

     Prvým riaditeľom školy bol Martin Kriak. Ku zmene dochádza 1. septembra školského roku 1970/71, keď sa riaditeľom stáva Milan Elexa, jeho zástupcami boli postupne JUDr. Ján Levrinc, Ing. Jozef Ugorčák, Ing. Ondrej Kračún. Vo februári 1990 sa riaditeľom školy stal Ing. Ondrej Kračún, jeho zástupcom Ján Šramko. Od 1. augusta 1991 na základe konkurzného konania sa stal riaditeľom školy Mgr. Viktor Baláž, ktorého zástupcami sú postupne Ing. Valéria N. Kovácsová a neskôr po jej odchode Ing. Viera Dubovská. Od 1. februára 1995 je zástupcom aj Mgr. Ján Valentík.

     Materiálne zabezpečenie. Hneď na začiatku škola nemala vlastnú budovu, okrem budovy internátu strednej pedagogickej školy. Táto slúžila od roku 1958 ako žiacky domov so samostatným riaditeľstvom. Jeho riaditeľom bol pán Béreš. V počiatkoch školy sa vyučovalo na viacerých miestach v meste: v budove terajšieho gymnázia, baníckeho učilišťa, autoškole a v barakoch pri ONV. Z týchto dôvodov bola schválená výstavba dvanásťtriednej budovy v akcii "Z". Novostavba bola uvedená do prevádzky 28. 1. 1970. Bolo v nej 9 tried, 2 odborné učebne strojopisu, jazyková učebňa, zborovňa a riaditeľňa. Pre potreby školy sa začali využívať priestory starého domova mládeže, jeho prízemná časť, poschodie slúžilo ako internát. V roku 1973 bol DM pričlenený ku škole a riaditeľ školy, Milan Elexa, prebral aj riadenie DM.

     Tento stav trval do roku 1981, keď škola získala priestory pre ubytovanie študentov na sídlisku Juh v Rožňave - jednu osemposchodovú bytovku. Tým sa budova bývalého DM mohla prestavať na odborné učebne. V roku 1986 došlo k výmene bytovky za dve štvorposchodové internátne budovy v areáli školy. Spolu s budovami získala škola nízkotlakovú uhoľnú kotolňu, zaviedlo sa ústredné kúrenie do všetkých priestorov.

     Materiálne podmienky sa mali zlepšiť aj výstavbou telocvične a ďalších odborných učební. Vlastná telocvičňa bola odovzdaná do dočasného užívania v roku 1994, ale výstavba ostatných častí bola pozastavená z finančných dôvodov až do roku 1996. Pridelené finančné prostriedky na roky 1996 a 1997 umožnili stavbu dokončiť. Napriek priestorovým nedostatkom v škole sa od roku 1990 uskutočňuje cieľavedomé rozširovanie odbornej vybavenosti školy učebnými pomôckami. Ide najmä o vybavenie učební techniky administratívy a výpočtovej techniky. Pre finančné zabezpečenie tohto zámeru sa utvorila zásluhou vedenia školy nadácia, ktorej prostriedky pomáhajú realizovať materiálne vybavenie školy. Pre zlepšenie svojich podmienok využíva škola a DM aj možnosti podnikania. Nemalou mierou sa na ňom podieľajú učitelia odborných predmetov, ktorí vedú vo voľnom čase rekvalifikačné kurzy účtovníctva a informatiky a DM formou ubytovacích akcií.

     V súčasnosti má škola vyučovanie, ubytovanie i stravovanie zabezpečené v jednom areáli. Z odborných učební sú plne vybudované 2 učebne strojopisu, 1 učebňa s elektronickými písacími strojmi, 3 učebne výpočtovej techniky, vybavené 27 počítačmi, 2 učebne pre vyučovanie cudzích jazykov, 1 učebňa didaktickej techniky s premietacou aparatúrou. Pre vyučovanie telesnej výchovy sú k dispozícii malá a veľká telocvičňa, posilňovňa a športový areál.

     Pre mimoškolskú činnosť slúžia klubovňa so školskou knižnicou. Celý areál školy a DM sa nachádza na rozsiahlom pozemku s pestrou zeleňou, mnohými stromami, parkami s oddychovými lavičkami. (Spracované podľa školskej kroniky)