• Rodičovská rada

    • Rada rodičov

    •  

     Rada rodičov je najvyšším výkonným orgánom združenia.

     Radu rodičov tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli demokratickým spôsobom zvolení na Valnom zhromaždení a majú plnú dôveru rodičov.

      

     Členovia rady rodičov:

      

     Ing. Katarína Valková
     predseda
     IV. B


     Mgr. Denisa Kuchárová
     I. A

     Lenka Skokanová
     I. B

     Mgr. Diana Bacher
     II. A

     Mgr. Zuzana Mikulíková
     II. B

     Zoltán Tömöl
     III. A

     Zuzana Ádámová
     III. B

     Janette Milianová
     IV. A

     Gabriela Horvátová
     V. A

      

     Poslanie združenia

      

     1. Spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť pre nich kvalitné výchovno-vzdelávacie pôsobenie, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie.

     2. Zabezpečovať:
      • ochranu práv žiakov - detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti - ochranu záujmov rodičov týchto žiakov - detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí v zmysle zákona o rodine,
      • ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu.

     3. Podporovať úsilie vedenia školy a školského zariadenia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
      • aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a uplatňovanie najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
      • zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, s nadmerným zaťažením žiakov, na ochrane zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
      • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy, výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov a škôl v prírode. Pri organizovaní týchto aktivít spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy, štátnej správy,
      • spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania detí, ochrany životného prostredia a podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach,
      • spolupracuje pri technickom vybavení školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky.

     4. Rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR, ako i v zahraničí.

     5. Spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

      

     Daruj 2% dane

      

     SAMI ROZHODNITE KTO POTREBUJE VAŠE DANE

     Obchodná akadémia ako stredná odborná škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na veľmi dobrej úrovni o čom hovoria výsledky práce učiteľov a žiakov, ktoré sú prezentované aj na tejto stránke.

     Aby však aj školstvo mohlo držať krok s praxou, obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie 2% dane.

     Získané finančné prostriedky využijeme výlučne na:

     • nákup učebných pomôcok na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce
     • podporu talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú školu, zriaďovateľa aj mesto
     • spolufinancovanie spracovaných projektov


     Prijímateľom 2% dane v prospech našej školy je

     Občianske združenie pri Obchodnej akadémii ulica Akademika Hronca so sídlom Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,

     IČO: 42112346

     číslo účtu IBAN: SK17 0200 0000 0028 1896 4753

      

     Postup krokov na poukázanie 2% dane

     Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby

     Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

     Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.