• Školský parlament

    • Voľby člena Školského parlamentu

      

     Voľby sa konali v termíne 21. – 26. 04. 2023 tajným hlasovaním.

     Žiaci si volili 9 členov školského parlamentu spomedzi 18 kandidátov. Na hlasovacom lístku mohol každý žiak zakrúžkovať meno jedného až maximálne 9 kandidátov. Hlasovalo 174 žiakov. Počet platných hlasovacích lístkov bol 174.

     Na priebeh volieb dohliadala Ing. Ivana Fafráková, predsedníčka rady školy.

     Za členov školského parlamentu na školský rok 2022/2023 boli zvolení títo žiaci: Michaela Mydlová, Róbert Emödi,
     Viktória Slivková, Gabriela Cangárová, Anna Vivien Pál-Baláž, Simona Jakobejová, Selina Victória Bacher, Emma Andrejová, Sandra Ferková

     Žiačky Simona Jakobejová a Gabriela Cangárová sú žiačkami končiacich ročníkov a tieto žiačky už nebudú pokračovať v práci v Školskom parlamente a dvaja noví členovia do celkového počtu 9 členov, budú zvolení v septembri zo žiakov prvých ročníkov

      

     Voľby predsedu Školského  parlamentu

      

     Dňa 03. 05. 2023 sa uskutočnili voľby predsedu Školského  parlamentu pri Obchodnej akadémii v Rožňave.

     Voľby predsedu sa uskutočnili v učebni ESF na prízemí hlavnej budovy školy.

     Volebný lístok obsahoval mená členov ŠP, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou do volieb na funkciu predsedu Školského parlamentu.

     Voľby prebehli tajným hlasovaním, pričom voliči mali zakrúžkovať jedného kandidáta.

     Vo voľbách získala najväčší počet hlasov: Emma Andrejová

     Na základe výsledkov volieb bola zvolená za predsedníčku Školského parlamentu a zároveň za zástupkyňu žiakov do Rady školy pri Obchodnej akadémii v Rožňave Emma Andrejová.

     Žiačky Simona Jakobejová a Gabriela Cangárová sú žiačkami končiacich ročníkov a tieto žiačky už nebudú pokračovať v práci v Školskom parlamente a dvaja noví členovia do celkového počtu 9 členov, budú zvolení v septembri zo žiakov prvého ročníka, podľa štatútu ŠP zo dňa 11. mája 2022, článok IV, bod 1.

     Ako hosť bola k voľbám pozvaná aj riaditeľka školy, Ing. Daniela Žiaková.

      

     Voľby členov Školského parlamentu pri Obchodnej akadémii v Rožňave

     Rada školy pri Obchodnej akadémii v Rožňave vyhlasuje voľby členov Školského parlamentu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. – 26. 04. 2023. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. O výsledkoch hlasovania bude informovať volebná komisia v zložení:

     Mgr. Denisa Kováčová – koordinátorka ŠP

     Simona Jakobejová – žiačka V.A

     Gabriela Cangárová – žiačka IV.B

      

      

      

     ŠP reprezentuje žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy a zamestnancom školy.
      

     NAČO NÁM JE ŠKOLSKÝ PARLAMENT (ŠP)?

     Školský parlament je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

     Školský parlament tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

     Školský parlament - to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

     Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na zastávke autobusu. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady.

     Pozor!!!!! Školský parlament zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

     Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školy a život na nej vylepšiť.

     Vznik

     september 2008

      

     Správa o činnosti ŽŠR

     Správa o činnosti ŽŠR za rok 2021-2022

     Správa o činnosti ŽŠR za rok 2020-2021

      

     ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      

     1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
     2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
     3. Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
     4. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
     5. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
     6. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
     7. Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
     8. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
     9. Podpora demokracie v škole.
     10. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
     11. Boj proti šikanovaniu v škole.
     12. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
     13. Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak".
     14. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
     15. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
     16. Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
     17. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
     18. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
     19. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
     20. Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.

       

     ČLENOVIA

         Šk. rok: 2022/2023

      

       Mgr. Denisa Kováčová     koordinátorka ŠP
     I.A Anna Vivien Pál-Baláž  – členka
     I. B Michaela Mydlová  členka
     II. A Sandra Ferková  nástenkárka
     II.B Róbert Emödi  člen
     III.A Selina Victoria Bacher  členka
     III.B Viktória Slivková  členka
     IV.A Emma Andrejová podpredsedníčka
     IV.B Gabriela Cangárová  tajomníčka
     V.A Simona Jakobejová  predsedníčka