• Novinky

      • “PARTI 2”

      • (resp. Partinadruhú)

       Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov už viac ako polstoročie. Je to škola 21. storočia, ktorá pri vzdelávaní mladých ľudí využíva moderný prístup a podporuje zmysluplné učenie a kritické myslenie. Poskytuje a vytvára prostredie, ktoré umožňuje mladým ľuďom, aby každý deň žili zaujímavý a podnetný život. Sme škola, ktorá je inovatívna a tvorivá, ktorej cieľom je vytvárať podporujúce prostredie na učenie a rozvoj mladých talentovaných ľudí a budúcich manažérov a podnikateľov. Aby škola bola úspešná a dokázala byť školou 21. storočia je potrebné rozvíjať otvorenú  partnerskú komunikáciu a podporovať výchovu k hodnotám. Naša škola okrem vzdelávania v moderných triedach a učebniach vybavených IKT poskytuje aj mimoškolské aktivity formou krúžkovej činnosti. V škole aktívne pôsobí Školský parlament, ktorý sa stal súčasťou a dôležitým partnerom pri zapojení sa školy do projektu Participatívneho rozpočtu.

       Už po druhýkrát sa naša škola v školskom roku 2022/2023 zapojila do Parti rozpočtu, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou zriaďovateľa  - Košického samosprávneho kraja @Košickýsamosprávnykraj.Hlavnou myšlienkou participácie je, aby žiaci stredných škôl sami rozhodli ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Cieľom programu je podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí na zlepšení prostredia školy alebo klímy na škole. Ide o vzdelávaciu pomôcku nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov.

       Náš „parti rozpočet“ dostal názov Parti2 (teda Parti na druhú), pretože pre veľký úspech v prvom ročníku sa žiakom páčilo, že môžu svojimi nápadmi prispieť k zveľadeniu a skrášleniu priestorov školy.

       Projekt parti rozpočtu sa v našej škole realizoval od februára 2023 do júna  2023. Do návrhov parti rozpočtu sa zapojilo 9 tried našej školy. Výhercom sa stala trieda III.B s projektom REFRESH 2.0, ktorého hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť príjemné prostredie na chodbe školy pred odbornými učebňami  a na toaletách. Z prostriedkov KSK sa zakúpili kovové lavičky, podsedáky a zrkadlá na chodby a toalety v škole. Projekt sa ukončil a jeho výstupy sa odovzdali do používania v mesiaci jún 2023 za podpory vedenia školy, hospodárky      a účtovníčky školy. 

       Za úspešnú realizáciu projektu patrí veľká vďaka koordinátorke projektu Ing. Ivane Fafrákovej, koordinátorke školského parlamentu Mgr. Denise Kováčovej, členom školského  parlamentu, triednym učiteľom a v neposlednom rade všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tvorby nápadov a boli aktívni pri hlasovaní.

       Žiaci aj učitelia pozitívne hodnotili prínosy tejto projektovej aktivity, oboznámili sa s participáciou ako to funguje v praxi. Mnohí žiaci vyjadrili svoj názor na veci, ktoré by bolo dobré v škole zmeniť, zlepšila sa komunikácia v triedach a spolupráca s ostatnými žiakmi. Veľa sa diskutovalo o problémoch a možných riešeniach.

      • Záver školského roka 2022/2023

      • 30. jún 2023, je tu koniec, poslednýkrát zazvonil školský zvonec, zastavil sa kolotoč školských povinností.  Žiaci a učitelia sa stretli na školskom dvore, aby slávnostne ukončili a vyhodnotili školský rok 2022/2023.

       Za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy, za pravidelnú dochádzku do školy a za výborné vzdelávacie výsledky boli odmenení tí najúspešnejší žiaci z jednotlivých tried. Patrí im veľké poďakovanie za to, že svojou húževnatosťou a vytrvalosťou dokážu svoje nadanie, vedomosti, schopnosti a zručnosti zužitkovať, presadiť sa v konkurencii ostatných škôl a mnohonásobne tak škole vrátiť to, čo im v nej naši učitelia odovzdávajú.

       Milí žiaci,
       máte pred sebou dva mesiace letných prázdnin. Užite si ich v zdraví, vychutnajte si chvíle voľna a oddychu, načerpajte novú energiu, aby sme sa v septembri opäť stretli plní elánu a chuti do plnenia školských povinností..

       Vážení pedagogickí zamestnanci,
       vám sa chcem poďakovať za vašu každodennú obetavosť, zanietenosť a starostlivosť o našich žiakov, ich vzdelávanie a výchovu, poďakovať sa za vašu prácu, ktorá pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, niekedy hnevá, no veľakrát teší… Ďakujem.

       Poďakovanie patrí aj všetkým nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí mali veľký podiel na tom, že každý deň sme mali navarené, upratané, pokazené opravené, všetko zdokumentované, zarchivované, zaúčtované.....

       Na záver ďakujem rodičom za ich podporu, pochopenie a ústretovosť.

       Do videnia v septembri 2023.

       Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy

      • Deň dobrovoľníctva v OA

      • Už 15 rokov je na Slovensku dobrou tradíciou zapojiť sa do akcie „Týždeň dobrovoľníctva“, ktorá má v každom človeku vyvolať pozitívne emócie. Tento ročník sa niesol v znamení hesla

       „Začnime leto dobrom“.

       Naša škola prispela svojou troškou a dňa 27. 06. 2023 to v našej škole naozaj žilo dobrovoľníctvom. Každá trieda si zvolila aktivitu, ktorou pomohla k skrášľovaniu triedy, ostatných priestorov školy ako aj jej okolia. Do dobrovoľníctva sa zapojili všetci žiaci a učitelia a spolu tak odpracovali viac ako 700 dobrovoľníckych hodín.

       Veríme, že sa naši žiaci aj v budúcnosti zapoja do podobných aktivít a budú šíriť myšlienku nezištnej pomoci aj mimo brán školy.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme pekné leto!

      • ...aj takto vyzerali naše školské dni...

      • V týždni od 19. do 23. júna 2023 sme si naše školské dni spríjemnili zaujímavými aktivitami.

       V pondelok sme si spestrili deň farebným oblečením.  Každá trieda sa obliekla podľa zvolenej farby.

       V utorok sme prevzali nápad z Ameriky a vyskúšali sme si aké to  je prísť do školy bez školského ruksaku. Videli sme rôzne kreatívne nápady ako napríklad: nákupný košík či prilbu.

       V stredu sme si navodili uvoľnenú atmosféru vďaka teplákovému dňu.

       A čo vo štvrtok a piatok? Hurá na školské výlety☺.