• Rada školy

    • Rada školy pri Obchodnej akadémii

    • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

     Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

     Rada školy sa zriaďuje pri Obchodnej akadémii v Rožňave. Súčasťou školy je školský internát a školská jedáleň.
     Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava, pri ktorej je zriadená.

      

     Členovia Rady školy

      

     Ing. Ivana Fafráková
     - predsedníčka rady školy, volená zástupkyňa pedagogických zamestnancov

     Mgr. Diana Bacher
     - podpredsedníčka rady školy, volená zástupkyňa rodičov žiakov

     Michal Domik
     - delegovaný poslanec Košického samosprávneho kraja

     Pavol Burdiga
     - delegovaný poslanec Košického samosprávneho kraja

     RNDr. Iveta Lazorová
     - delegovaný zástupca zriaďovateľa - KSK

     Ing. Karin Cseh
     - delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa - KSK

     Ing. Zoltán Tömöl
     - volený zástupca rodičov žiakov

     Mgr. Zuzana Mikulíková
     - volená zástupkyňa rodičov žiakov

     Ing. Zuzana Šivecová
     - volená zástupkyňa pedagogických zamestnancov

     Valéria Flanderová
     - zapisovateľka, volená zástupkyňa ostatných zamestnancov školy

     Emma Andrejová
     - volená zástupkyňa žiakov, predsedníčka Školského parlamentu

      

     Dokumenty

      

     Štatút rady školy

      

     Výročná správa 2021/2022

     Výročná správa 2020/2021

     Výročná správa 2019/2020

     Výročná správa 2018/2019

     Výročná správa 2017/2018