• Novinky

      • Život je Pes – Pes je Život

      • V predvianočnom čase žiaci I. A triedy nezabudli na našich „havkajúcich a mňaukajúcich priateľov“ a v rámci školskej akcie Vianočné trhy usporiadali zbierku pre OZ Život je Pes v Rožňave. Napiekli chutné koláčiky, uvarili teplý čaj, vyrobili vianočné ozdoby a dokonca ponúkali aj vrúcne objatia – celý výťažok venovali OZ Život je Pes. A aby toho nebolo málo, pripojili sa k nim aj ďalšie triedy III. A a III. B, ktoré taktiež nezištne darovali svoj výťažok z vianočných trhov pre havkáčov a mňaukáčov v útulku.

       Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli a zabezpečili deky, matrace, postroje, granule, pamlsky pre štvornohých kamarátov.

      • Vianočné trhy

      • Vianočné trhy

        

       Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa niesol v duchu vianočných sviatkov... Členovia školského parlamentu v spolupráci s učiteľmi a vedením školy zorganizovali Vianočné trhy obchodnej akadémie. Stromčeky, voňavé koláčiky, darčeky a sviatočná nálada priniesli čaro Vianoc medzi všetkých nás, žiakov a zamestnancov školy. Spolu s nami si predvianočnú atmosféru vychutnávali aj klienti z domova sociálnych služieb Jasanima, ktorí prijali naše pozvanie. Veríme, že sa medzi nami cítili dobre a odniesli si od nás milé spomienky a zážitky.

       Nech čaro Vianoc má tú moc a nadýcha lásku, radosť, pokoj a šťastie do našej školy každú noc,                    nech každý prežitý školský deň, je pre nás úspešný a krásny len :-)

      • XV. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • XV. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy. Súťažili v 2 kategóriách A a B. Kategória A je určená pre žiakov 3. – 5. ročníka, kde sa prihlásili 3 žiaci. Kategória B je určená pre žiakov 1. – 3. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), kde sa prihlásili 12 súťažiaci.

       Súťaž pozostávala z online testu, kde žiaci odpovedali na otázky jednak vyplývajúce z textu a zároveň aj na vedomostné otázky. V druhej časti súťaže bolo úlohou žiakov pretransformovať text na zadanú tému, pričom každá kategória mala iné zadanie. V tejto časti porota hodnotila dodržanie žánru, výstižnosť, originalitu, jazykovú zložku a pravopis. Tretia časť súťaže pozostávala z vytvorenia a prednesenia rečníckeho prejavu na danú tému, kde sa hodnotila výstavba prejavu, prednes, dodržanie prozódie a celkový dojem.

       Po zrátaní bodov z jednotlivých častí sa víťazkou v kategórii A stala Veronika Červenáková žiačka III. B a v kategórii B Paulína Bernárová žiačka II. A BOA.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazkám srdečne blahoželáme.

      • MIKULÁŠ 2022

      • V decembri nás každoročne čaká mnoho zábavných a zaujímavých dní, lebo sa blížia najkrajšie sviatky roka.

       No ešte kým prídu Vianoce, oslavujeme už tradične aj v našej škole Mikuláša.

       Žiaci všetkých tried sa posnažili a vyzdobili triedy do krásnych vianočných farieb a aj oni sa poobliekali do mikulášsko - anjelsko - čertovských outfitov.

       Bola to veru veľká zábava a ujo Mikuláš nadelil žiakom a aj učiteľom sladké odmeny.

      • Parti rozpočet

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov už 55 rokov. Jej história začala zriadením Strednej ekonomickej školy           v Rožňave dňa 1. septembra 1967 na základoch bývalej pedagogickej školy. Od jej zriadenia po súčasnosť opustilo brány školy 5 641 jej absolventov. Škola v súčasnosti poskytuje štúdium v dvoch atraktívnych a moderných študijných odboroch: 4. ročné štúdium v odbore obchodná akadémia a 5. ročné štúdium v odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

       OA je moderná odborná škola, s moderným prístupom k vzdelávaniu a využívaním najmodernejších informačných technológií. Žiaci sa vzdelávajú v moderných triedach a učebniach vybavených modernými prostriedkami IKT. Okrem vzdelávania sú žiakom poskytované aj mimoškolské aktivity formou krúžkovej činnosti. Veľmi aktívne v našej škole pôsobí Školský parlament, ktorý bol veľmi dôležitým článkom pri zapojení sa školy do projektu Participatívneho rozpočtu.

       V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do pilotného projektu Participatívny rozpočet, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou zriaďovateľa  - Košického samosprávneho kraja @Košický samosprávny kraj.  Boli sme medzi 15. vybranými stredným školami KSK. Hlavnou myšlienkou participácie je, aby žiaci stredných škôl sami rozhodli ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Cieľom programu je podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí na zlepšení prostredia školy alebo klímy na škole.

       Školský parti rozpočet s názvom INOKEDY PARTY, ALE TERAZ PARTI je vzdelávacou pomôckou nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. A tak bolo potrebné sa s novou témou oboznámiť, získať skúsenosti a začať premýšľať nad postupom. Prvým krokom bolo hranie spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá previedla žiakov aj učiteľov jednotlivým fázami participatívneho rozpočtu. Hra bola zábavná a motivačná, pripravila žiakov na samotnú realizáciu projektov. Okrem prvkov gamifikácie priniesla inovatívne, zážitkové a interaktívne metódy tak, aby žiaci lepšie porozumeli významu a prínosom participácie v každodennom živote.

       Proces celého parti rozpočtu v našej škole bol koncipovaný do niekoľkých fáz: príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, vyhlásenie  výsledkov a samotná realizácia víťazného projektu. Projektový tím stanovil pravidlá parti rozpočtu, úlohy, termíny a zostavil časovú os, ktorou sa riadil počas celého projektu. V projektovom tíme spolupracovali pani riaditeľka školy Ing. Daniela Žiaková, koordinátor projektu Ing. Ivana Fafráková, členovia Školského parlamentu a Mgr. Denisa Kováčová – koordinátorka ŠP. Pri všetkých fázach aktívne pracovali všetci triedni učitelia a žiaci zapojených tried. Projekt parti rozpočtu sa v našej škole realizoval od februára 2022 do októbra 2022. Do návrhov parti rozpočtu sa zapojilo 7 tried našej školy. V každej triede sa vybral najlepší nápad a bol predstavený ostatným žiakom, učiteľom a zamestnancom školy. Každá trieda si pripravila nápad v hodnote 1 000 €, ktorý mal byť zameraný na  skrášlenie spoločných priestorov, oddychové zóny a spoločenské vyžitie určené pre všetkých žiakov, a aj zamestnancov školy. Cieľom bolo, aby prispievali k zlepšeniu klímy na škole. V termíne 3. júna 2022 boli projekty odovzdané na posúdenie vedeniu školy, ktoré rozhodovalo o splnení kritérií na postup projektu do kampane a záverečného hlasovania. Do finále postúpili všetky predložené projekty v počte 7.  Jednotlivé triedy si pripravili prezentáciu svojich projektov formou plagátu a krátkeho rozhlasového šotu v školskom rozhlase 6. júna 2022. Projekty jednotlivých tried:

       I.A Spoločensko-relaxačný kútik

       I.B Učíme sa v prírode

       II.A Oddychová zóna

       II.B Refresh

       III.A Nazúvač návlekov

       III.B Altánoček pod stromami

       IV.A Skrášlenie spoločných priestorov školy

       Všetky plagáty boli zároveň zverejnené na web stránke školy www.oarv.sk a FB stránke školy. A tak začala propagačná kampaň! V termíne od 13. 06. – 16. 06. 2022 sa zrealizovalo hlasovanie za najlepšie projekty. Projektový tím rozhodol, že sa bude hlasovať dvoma spôsobmi – hlasovanie pomocou hlasovacích lístkov (každý žiak mohol hlasovať za iný projekt, ako je projekt jeho triedy). Druhý spôsob hlasovania bol prostredníctvom elektronickej aplikácie, kde hlasovať mohol každý žiak (1 hlasovací kód), učiteľ a zamestnanec školy (pridelené 2 hlasovacie kódy). Výsledky boli spočítané a bol vyhlásený víťaz. Do elektronického hlasovania cez aplikáciu sa zapojilo 206 žiakov a zamestnancov školy, ktorí spolu odovzdali 302 hlasov. V hlasovaní cez hlasovacie lístky v triedach školy bolo odovzdaných 126 hlasov. Všetky navrhované projekty boli zaujímavé, kreatívne a spracované na vysokej úrovni a splnili všetky povinné parametre, vrátane náročnej finančnej kalkulácie navrhovaného projektu.

       Najväčší ohlas u žiakov a zamestnancov školy a najvyšší počet hlasov získal projekt II.A triedy: ODDYCHOVÁ ZÓNA (v počte 103 hlasov). Na ďalších priečkach sa umiestnila trieda II.B s projektom REFRESH a III.B s projektom ALTÁNOČEK POD STROMAMI. Víťazný projekt bol vyhlásený dňa 17. 06. 2022 a bol financovaný z dotácie KSK poskytnutej z projektu Participatívne rozpočty na stredných školách vo výške 1 000 €.  Projekt bol ukončený v mesiaci október 2022 a v súčasnosti jeho výsledky môžu všetci žiaci a zamestnanci využívať na oddych a zabaviť sa pri hracom sete na chodbe hlavnej budovy školy.

       Žiaci aj učitelia pozitívne hodnotili prínosy tejto projektovej aktivity, oboznámili sa s participáciou ako to funguje v praxi. Mnohí žiaci vyjadrili svoj názor na veci, ktoré by bolo dobré v škole zmeniť, zlepšila sa komunikácia v triedach a spolupráca s ostatnými žiakmi. Veľa sa diskutovalo o problémoch a možných riešeniach. Žiakom sa veľmi páčilo hlasovanie, kde mohli hlasovať za to, čo naozaj chcú a chýba im to.

       Víťaznému tímu II. A blahoželáme, ďakujeme za skvelý nápad a oddychovú zónu. Tešíme sa na nové inovatívne nápady v novom školskom roku 2022/2023.

      • Workshop – Ekofond SPP

      • Dňa 28. novembra 2022 sa žiaci II.B triedy Tímea Kissimonová, Róbert Emödi a Alex Skokan spolu s PaedDr. Dianou Mešťanovou zúčastnili  workshopu – Ekofond SPP v SOŠ technickej v Prešove.  Vzdelávanie počas workshopu bolo rozdelené do dvoch blokov – Kritické myslenie a Sociálne siete, a prebiehalo interaktívnou formou.

       V priebehu workshopu účastníci dostali informácie k ďalšiemu postupu pri plánovaní a realizácii projektu, ktorý bude zaradený do súťaže projektov „Greenfluenceri a energia“. Pre súťažný projekt budú do 31. 12. 2022 naplánované aktivity a budú vypracované aj očakávané ciele projektu.

       Spomedzi 42 tímov a ich projektov  bude vybraných do 30. 6. 2023 5 najúspešnejších, ktoré získajú finančnú odmenu 1 000 € a ďalšie ceny.

      • Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

      • Naši najlepší piataci a štvrtáci pred ukončením štúdia sa rozhodli urobiť si štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie a zúročiť svoje vedomosti a zručnosti z administratívy a korešpondencie.  25. novembra 2022 prišla p. examinátorka  Ing. Magdaléna Zavacká a z poverenia Katedry pedagogiky na NHF EU v Bratislave dohliadala na vykonanie skúšky. Veríme, že všetci účastníci sa budú hrdiť vysvedčením z tejto skúšky.