• Novinky

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční na školskom dvore 05. 09. 2022 o 9.00 h.

        

       Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

        

       05. 09. 2022 - príchod žiakov do tried do 08.45 h

                            - po ukončení slávnostného otvorenia školského roka pokračujú
                              slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach

                            - žiaci 1. ročníka si prinesú so sebou fotografiu na preukaz ISIC s
                              rozmermi: 25 x 25 mm

                            - stravovanie žiakov v školskej jedálni je zabezpečené pre
                              prihlásených žiakov od 06. 09. 2022

        

       06. 09. 2022 - triednické hodiny v rozsahu 5 vyučovacích hodín (preberanie
                              učebníc, poučenie BOZP, PO, oboznámenie sa so školským 
                              poriadkom)