• Novinky

      • Je nás stále viac

      • Škola ponúka v rámci študijného odboru obchodná akadémia aj štúdium v systéme duálneho

       vzdelávania. V súčasnosti v SDV študuje 7 žiakov 1. ročníka, 4 žiaci 2. ročníka a 8 žiakov 3. ročníka.

       Škola má podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Attila

       Ondrej – AUTOCENTRUM, CWT Metal spol. s r.o., FERMAT – J&F STROJE, s.r.o. Prakovce, JAKON SK s.r.o., MAYSER Slovakia s.r.o., MEVA SK, s.r.o. Rožňava, PAN-DUR s.r.o., PENETTA – GROUP s.r.o.

       Všetkým firmám ďakujeme za prejavenú dôveru voči našej škole a aj za to, že spolu s nami vzdelávajú našich žiakov.

      • Brány školy dokorán

      • Dňa 02. 09. 2021 sa po horúcich letných prázdninových dňoch opätovne otvorili brány Obchodnej

       akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava.

       Prvý deň v školskom roku 2021/2022 sa začal slávnostným príhovorom riaditeľky školy Ing. Daniely

       Žiakovej, ktorá okrem našich starších žiakov privítala v škole aj prvákov študijných odborov obchodná

       akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium.

       Úspešný nový školský rok v mene zriaďovateľa prišiel našim žiakom a zamestnancom popriať vedúci

       odboru školstva KSK Ing. Slavomír Kožár MBA, ktorý sa k všetkým prítomným srdečne prihovoril. Sme

       poctení, že v tento slávnostný okamih navštívil práve našu školu a jeho návštevu si veľmi vážime.

       Po slávnostnom nástupe na školskom dvore pokračovali v jednotlivých triedach slávnostné triednické

       hodiny. Veríme, že tento školský rok sa budeme so žiakmi stretávať častejšie prezenčne, než ako to

       bolo v nedávnej minulosti, a že zažijeme s nimi množstvo nezabudnuteľných chvíľ či už na vyučovaní,

       súťažiach, ale aj na školských výletoch a akciách.

      • Zlatá maturita

      • Dňa 27. 08. 2021 sa uskutočnilo stretnutie prvých absolventiek Strednej ekonomickej školy v Rožňave po 50. rokoch. Bývalé žiačky SEŠ sa stretli v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, kde ich privítala riaditeľka Ing. Daniela Žiaková. „Dievčatá“ si stretnutie v triede spríjemnili príhovorom, básničkou a spoločne zaspomínali na svoje štúdium, na svoju triednu učiteľku a spolužiačky, ktoré už medzi nimi nie sú.

       Neskôr sa absolventky presunuli do priestorov radnice, kde ich prijal a privítal na pôde mesta Rožňava primátor Michal Domik. Ako spomienku na tento deň, ktorý sa niesol v duchu „Zlatej maturity“ im  spolu s riaditeľkou obchodnej akadémie odovzdal pamätné listy. O tom, že radnica prijala prvé absolventky SEŠ v Rožňave ako vzácnych hostí, svedčí z primátorových rúk odovzdaná ružička, pripravený kultúrny program a pohostenie v reprezentačných priestoroch Radnice mesta Rožňava.  

       Absolventky priniesli so sebou do Rožňavy aj kúsok histórie, s ktorou všetkých prítomných oboznámili.

       Do školy nastúpili 1. septembra 1967 do 1. ročníka SEŠ. Súbežne v tom čase ešte študovali v škole aj študenti pedagogickej školy. Školský rok začínali na zemiakových brigádach, ktoré im umožnili sa trochu spoznať a aklimatizovať sa v novom prostredí. V 1. ročníku chodili do školy ešte aj v sobotu.

       Vyučovanie bolo realizované na rôznych miestach Rožňavy – baraky ONV, kde boli učebne strojopisu, v zväzarme, v baníckom učilišti. Presuny im zaberali značnú časť vyučovacích hodín.

       Nová budova školy sa začala stavať až v ďalšom roku. Rodičia žiakov chodili na brigády a pomáhali s výstavbou školy počas voľných sobôt.

       Škola disponovala učebňami mechanizácie, ktoré boli vybavené sčítacími strojmi Ascota, Nisa, fakturovacími a účtovacími strojmi  zaberajúcimi polovicu učebne. Neskôr to boli stroje na dierne štítky, kde si pripravili riešenie úloh v programovacom jazyku Cobol, ale správnosť riešenia overovali až v Školskom výpočtovom stredisku v Michalovciach.

       Mnohé absolventky, vtedy žiačky školy, boli zo Spiša a z okolia Revúcej, kde denné dochádzanie nebolo možné, preto boli ubytované v domove mládeže, ktorý sa v tom čase nachádzal v budove oproti hotelu Kras. Budova mala lokálne vykurovanie so železnými pieckami. Uhlie a drevo si žiačky chystali sami. Budovu v roku 1968 zobrali spojenecké vojská a žiačky boli krátky čas ubytované v izbách po 26 – 30 žiakov. Neskôr im banícke učilište uvoľnilo 3. poschodie svojej budovy.

       Škola mala svoju zeleninovú a ovocnú záhradu. V záhrade mali týždenne určené brigády. Za porušenie poriadku mali ďalšie hodiny práce v záhrade navyše.

       Budova novej školy bola dokončená, keď už boli v 3. ročníku.

       Medzi to najzaujímavejšie počas obdobia ich štúdia patrili spoločné akcie a výlety: výstavné veľtrhy v Brne, po stopách Komenského na Morave, na Dukle, na Táloch .... Tieto spoločné akcie utužili ich kolektív a v rámci 50. výročia ukončenia štúdia – „Zlatej maturity“ - si ich s nostalgiou a milými spomienkami určite pripomenuli. V roku 1970/71 zmaturovali a rozišli sa do rôznych kútov Slovenska.

       Na záver tlmočíme poďakovanie všetkých prítomných absolventiek primátorovi mesta, zamestnancom Mestského úradu v Rožňave a zamestnancom Obchodnej akadémie v Rožňave za krásny zážitok a za to, že vďaka pripravenej akcii mohli v Rožňave prežiť ďalší krásny deň, ktorý sa zapíše v ich spomienkach na školu.