• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 h na školskom dvore. Po slávnostnom otvorení sa budú konať slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa bude otvorenie školského roka konať v kmeňových triedach cez školský rozhlas.

       Oznam pre žiakov 1. ročníka: na aktivovanie ISIC karty je potrebné, aby si každý žiak priniesol v tento deň fotografiu na preukaz (25x25 mm).

        

       Základné informácie  k začiatku školského roka 2021/2022

       Príchod žiakov je v čase od 8.30 h do 8.50 h. Pri vstupe do budovy školy triedni učitelia vykonávajú ranný filter. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je zverejnené na stránke školy), prípadne zákonný zástupca /plnoletý žiak vyplní potvrdenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage. Toto vyhlásenie je potom potrebné predkladať (písomne alebo elektronicky) po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

       Pravidlá pobytu v škole sa nemenia.

       Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri, dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

       3. septembra 2021  (piatok) sa budú konať triednické hodiny  (1. – 5. vyučovacia hodina).

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok).

       Obedy pre žiakov v školskej jedálni budú zabezpečené od 6. septembra 2021.

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1).

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka (Príloha 2).

       www.minedu.sk/skolsky-semafor

       Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

       Príloha 2: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)