• Prijímacie konanie

     • TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA
      DO 1. ROČNÍKA PÄŤROČNÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

      I. termín: 04. máj 2022
      II. termín: 11. máj 2022
       

      PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
      DO 1. ROČNÍKA PÄŤROČNÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


      Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona a § 105 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov. Po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a po prerokovaní so zamestnávateľmi, sú schválené podmienky prijímacieho konania takto:

      EDU ID školy:  100015871
      Odbor štúdia: päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku
         
      Počet tried a žiakov: 1 trieda – prijímame 20 žiakov


              
             

       PRIJÍMACIE KONANIE

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava sa uskutoční::
       1. v prvom termíne 4. mája 2022
        a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. a 6. mája 2022,
       2. v druhom termíne 11. mája 2022
        a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. a 13 mája 2022.
         
      2. Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu
       • najviac dva netalentové odbory
       • najviac dva talentové odbory.

      Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

      1. Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na strednú školu je do 20. marca 2022.
        

      2. 4.1 Prihlášku možno podať
       - elektronicky v systéme aScAgenda bez elektronického podpisu občianskym preukazom; zákonní zástupcovia potvrdia údaje v elektronickej prihláške svojim podpisom v dokumente „Podpis zákonných zástupcov“, ktorý je potrebné stiahnuť, vytlačiť a podpísať v procese vypĺňania elektronickej prihlášky, alebo
       - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpisom uchádzača a s podpismi oboch zákonných zástupcov.
       Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy písomné vyhlásenie.

       4.2 Povinnými prílohami prihlášky sú:
       •    Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky
        • predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
       • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
        • predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
       • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania
        • predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
       • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní
        • predkladá uchádzač, ktorý má záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
       • Kópie vysvedčení
        • predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
       • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)
        • predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
          
      3. Škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré budú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.
        
      4. O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy v súlade s kritériami prijímacieho konania. Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. (Štúdium v uvedenom odbore neodporúčame žiakom so špeciálnou vývinovou poruchou učenia – dyskalkúliou.)
        
      5. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
        
      6. V prípade nenaplnenia počtu žiakov v prvom kole riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2022 spolu s termínom konania prijímacej skúšky na webovom sídle školy https://www.oarv.sk/.

       

      PREDPOKLADY pre prijatie:


      - úspešné ukončenie 8. ročníka (pre uchádzačov z 8. ročníka) alebo 9. ročníka základnej školy (pre uchádzačov z 9. ročníka)
      - splnenie podmienok prijímacieho konania


      KRITÉRIÁ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA


      Prijímacie konanie zahŕňa nasledovné časti:

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok
      2. Študijné výsledky v základnej škole
      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl

       

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky

      • overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky sa koná písomnou formou – testom z anglického jazyka (ANJ)
        
      • časový rozsah písomného testu je 60 minút
        
      • test sa skladá z 2 častí:
       • slovná zásoba – zo 4 možností vybrať komunikačne najvhodnejší výraz pre určitú situáciu (20 viet)
       • gramatika – výber zo 4 možností (20 viet), vety sú zamerané na zistenie správneho používania predložiek, určovateľov a kvantifikátorov, spojok, gramatických časov (prítomný – jednoduchý a priebehový, minulý, budúci), tvorby otázok a stupňovanie prídavných mien.
         
      • z časti overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok v rámci prijímacieho konania môže žiak získať maximálne 40 bodov
        

      Podmienka prijatia: žiak splnil kritériá prijímacieho konania, ak v časti overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky získal minimálne 14 bodov z písomného testu z ANJ.

       

      2. Študijné výsledky v základnej škole

      Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL), matematika (MAT), anglický jazyk (ANJ) z výročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka (pre uchádzačov z 8. ročníka), resp. z výročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (pre uchádzačov z 9. ročníka), a to nasledovne:

      • za známku výborný (1) sa prideľujú 3 body,
      • za známku chválitebný (2) sa prideľujú 2 body,
      • za známku dobrý (3) sa prideľuje 1 bod,
      • za známky dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.

       

      Uchádzač, ktorý za daný predmet v danom roku alebo polroku bol „slovne hodnotený“, alebo má na vysvedčení (v prihláške) uvedené „aktívne absolvoval“ prípadne „absolvoval“, bude mať počet bodov za príslušný predmet nahradený počtom bodov za dosiahnutý priemer známok na vysvedčení (v prihláške) za príslušné klasifikačné obdobie, a to nasledovne:

      • za priemer známok do 1,00 (vrátane) → 3 body,
      • za priemer známok do 2,00 (vrátane) → 2 body,
      • za priemer známok do 3,00 (vrátane) → 1 bod,
      • za priemer známok horší ako 3,00 sa body neprideľujú.


      Ak žiak dosiahol na výročnej klasifikácii v 7., 6. a 5. ročníku (platí pre uchádzača z 8. ročníka), resp. na výročnej klasifikácii v 8., 7. a 6. ročníku (platí pre uchádzača z 9. ročníka) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítajú 2 body za každý školský rok.

       

      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl

      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste vo vyšších ako okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických, fyzikálnych a informatických - sa pripočítajú k hodnoteniu 3 body.
      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických, fyzikálnych a informatických - sa pripočítajú k hodnoteniu 2 body.


      K priznaniu uvedených bodov je nutné pripojiť k prihláške fotokópiu diplomu, resp. potvrdenie riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení.


      Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní


      Poradie uchádzačov sa určí na základe celkového súčtu získaných bodov za jednotlivé časti prijímacieho konania:

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok
      2. Študijné výsledky v základnej škole
      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl


      Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili stanovené podmienky prijímacieho konania a v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do maximálneho povoleného počtu prijatých žiakov.


      Ak uchádzač nesplní podmienku prijatia uvedenú v bode 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky tohto dokumentu, nebude prijatý na štúdium z dôvodu, že overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky bolo neúspešné (uchádzač nedosiahol minimálne 14 bodov).

       

      Podmienky na vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.


      Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie prijímacej skúšky. Pre týchto žiakov sa prijímacia skúška upraví vzhľadom na ich zdravotné znevýhodnenie. Úpravy podmienok budú posudzované individuálne podľa odporúčaní CPPPaP, ktoré zákonný zástupca priloží k prihláške.


      V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

      1. podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
      2. dosiahnutý väčší počet bodov z písomného testu z anglického jazyka,
      3. dosiahnutý väčší počet bodov zo študijných výsledkov v ZŠ z predmetu anglický jazyk,
      4. dosiahnutý väčší počet bodov zo študijných výsledkov v ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
      5. dosiahnutý väčší počet bodov zo študijných výsledkov v ZŠ z predmetu matematika,
      6. dosiahnutý väčší počet bodov za študijné výsledky v základnej školy.


      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľka školy zverejní 18. 05. 2022. Zákonný zástupca písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie v termíne od 18. 05. 2022 do 23. 05. 2022 (Príloha 1).

      Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      V prípade, ak zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne nepotvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie, riaditeľka školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.


      Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, povinné prílohy, prípadne nepovinné prílohy - diplomy alebo potvrdenie riaditeľa ZŠ preukazujúce poradie žiaka v jednotlivých olympiádach a súťažiach.

      Rožňava 23. 02. 2022

      Ing. Daniela Žiaková
      riaditeľka školy

       

      Podmienky-PS-BOA-2022-2023.pdf