• Školský parlament

    •  

     PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

         Šk. rok: 2022/2023

      

     September :     

     • privítanie zástupcov prvého ročníka
     • návrhy zmien a oboznámenie sa so štatútom ŠP
     • voľba členov samosprávy ŠP – podpredseda, zapisovateľ...
     • Deň pozitívneho myslenia
     • zapojenie školy do celoslovenskej kampane Červené stužky
       

     Október :     

     • tvorba nástenky ŠP, voľba nástenkarov
     • aktualizácia web stránky ŠP a "Schránky dôvery" - mailove konto pre žiakov
     • Deň zdravej výživy... výstavka a ochutnávka produktov z jesenného ovocia
       

     November :     

     • pomoc pri príprave imatrikulácií
     • realizácia osláv Dňa študentstva  a osláv 55. výročia založenia školy
     • vyhlásenie dlhodobej aktivity "OA pomáha"...pomoc žiakov v rôznych oblastiach života
       

     December :     

     • Mikulášska nádielka na klzisku 6.12.2021
     • Svetový deň boja proti AIDS - organizácia prednášok a diskusií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Rožňave
     • Súťaž vo vianočnej výzdobe tried
     • Vianočné pásmo v školskom rozhlase
     • Vianočné trhy 2022...podľa aktuálnej situácie
       

     Január :     

     • Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok, odmenenie najlepších žiakov
     • Fašiangy v OA
       

     Február :     

     • Návšteva detí na Detskom oddelení Nsp Rožňava pri príležitosti Svetového dňa chorých 11. 2. 2023...OA pomáha
     • zbierka hračiek
     • Organizácia hromadnej akcie na podporu Valentínskej kvapky krvi
     • Valentínska ružová OA
       

     Marec :     

     • akcia k mesiacu kníh
     • Realizácia osláv Dňa učiteľov
       

     Apríl :     

     • apríl - Deň naopak
     • Veľká noc / výzdoba tried /
     • Deň narcisov
     • Deň zeme - upratovanie areálu školy
       

     Máj :     

     • Rozhlasové vysielanie.
     • rozlúčka so štvrtákmi a piatakmi
     • akcia na koniec školského roka
       

     Jún :    

     • Hug Day – deň objatí... štvrtý  ročník na OA
     • vyhodnotenie činnosti ŽŠR