• Žiacka školská rada


    • ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      

     Preambula
      

     V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy žiacka školská rada Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava vydáva tento štatút žiackej školskej rady (ďalej len ,,ŽŠR").


      

     Článok I


     Základné ustanovenia
      

     1. Názov organizácie je Žiacka školská rada /ďalej len ŽŠR/ pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava.

     2. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi školy a domova mládeže a vedeniu školy.

     3. Štatút ŽŠR je platným úradným dokumentom
       

     Článok II


     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady
      

     1. ŽŠR je zriadená podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava so sídlom Akademika Hronca 8, 048 01  Rožňava.
       
     2. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike.

      

      

     Článok III


     Činnosť žiackej školskej rady
      

     1. ŽŠR sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Žiacka školská rada rieši podnety, sťažnosti a problémy žiakov školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
       
     2. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie školy.
       
     3. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
       
     4. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
       
     5. ŽŠR má zástupcu žiakov v Rade školy, kde túto funkciu zastáva predseda ŽŠR.  
       
     6. ŽŠR je schopná uznášania, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady.
       
     7. Na činnosť ŽŠR dohliada koordinátor/ka – Mgr. Denisa Kováčová.

      

      

     Článok IV


     Zloženie žiackej školskej rady
      

     1. ŽŠR má 9 členov. Každá trieda má v ŽŠR jedného zástupcu.
       
     2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy. Ich funkčné obdobie je na 4 roky.
       
     3. Koordinátorom ŽŠR je pedagogický zamestnanec, ktorého koordinovaním poverila riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava.
       
     4. Členstvo v ŽŠR zaniká:
      a)    odstúpením,
      b)    ukončením štúdia,
      c)    odvolaním člena podľa článku VI. – bod 2,
      d)    prerušením štúdia.

      

      

     Článok V


     Voľby a spôsob volenia členov do žiackej školskej rady
      

     1. Voľby členov ŽŠR zabezpečia žiaci školy v jednotlivých triedach pod vedením koordinátorky ŽŠR.
       
     2. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľke školy.
       
     3. Kandidátom na člena ŽŠR za konkrétnu triedu môže byť každý žiak školy, ktorý sa dobrovoľne uchádza o členstvo v ŽŠR.
       
     4. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, na ktorom sa zúčastní minimálne polovica všetkých žiakov triedy.
       
     5. Po vykonaní volieb volebná komisia zložená z koordinátora a dvoch nezávislých žiakov, ktorí nie sú kandidátmi, zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Za platný hlasovací lístok sa považuje ten, na ktorom je zaškrtnuté meno jedného alebo viac kandidátov (platný hlasovací lístok: papier formátu A5 s tromi menami kandidátov v triede a pečiatkou školy).
       
     6. Členmi ŽŠR sa stávajú 9  žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných žiakov v jednotlivých triedach. Pri rovnosti hlasov o členstve v ŽŠR rozhodne koordinátor, podľa preferencií žiaka (správanie, dochádzka atď.).
       
     7. Deviati  zvolení členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia tajným hlasovaním predsedu, podpredsedu a tajomníka. Členovia vyhotovia z tejto voľby samostatnú zápisnicu na samostatnom stretnutí, pomimo hlavných volieb do ŽŠR. Voľby sú platné, len ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina zvolených členov ŽŠR.
       
     8. Predsedom ŽŠR sa stáva člen ŽŠR, ktorý v tajnom hlasovaní získal najvyšší počet hlasov. Podpredsedom sa stáva žiak s druhým najvyšším počtom hlasov a tajomníkom žiak s tretím najvyšším počtom hlasov.
       
     9. Po vykonaní všetkých predchádzajúcich bodov predseda a koordinátor ŽŠR predložia riaditeľke školy kompletné zápisnice z volieb a spolu podpíšu štatút ŽŠR, čím sa stáva ŽŠR oficiálne ustanoveným orgánom žiakov na škole podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z.
       
     10. Ak počet členov ŽŠR klesne pod štatútom stanovený počet, ŽŠR usporiada doplnenie člena usporiadaním doplňujúcich volieb.
       
     11. O doplňujúcich voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu.

      

      

     Článok VI


     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady
      

     1. Člen ŽŠR má právo:
      a)    voliť a byť volený,
      b)    navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,
      c)    byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      d)    hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,
      e)    predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.
      f)    odstúpiť z postu člena ŽŠR, musí to však písomne oznámiť predsedovi.
      Predseda ŽŠR musí odstúpenie člena na najbližšom stretnutí oznámiť, uviesť do zápisnice a ďalej postupovať podľa štatútu.
       
     2. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu. V prípade nezáujmu bude člen  platným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov odvolaný. Následne sa vykonajú doplňujúce voľby v triede, ktorú daný člen ŽŠR zastupuje.
       
     3. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
       
     4. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
       
     5. Člen ŽŠR je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí žiakom školy.
       
     6. Žiaci, ktorí majú záujem pomáhať ŽŠR pri jej činnosti, môžu vstúpiť do tzv. „pomocnej rady“, avšak nie sú právoplatnými členmi ŽŠR. Zloženie a funkciu pomocnej rady určuje predseda ŽŠR po dohode s dobrovoľnými členmi „pomocnej rady“.

      

      

     Článok VII


     Povinnosti predsedu, podpredsedu a tajomníka žiackej školskej rady
      

     1. Predseda žiackej školskej rady zastupuje ŽŠR navonok a spolu s podpredsedom a tajomníkom, riadia činnosť ŽŠR a konajú v jej mene.
       
     2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
       
     3. Predseda ŽŠR má právo:
      a)    požadovať vysvetlenie k absencii členov žiackej školskej rady na zasadnutiach,
      b)    byť informovaný o činnosti členov žiackej školskej rady poverených vykonaním zverenej  úlohy,
      c)    rozdeľovať úlohy.
       
     4. Predseda žiackej školskej rady dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.
       
     5. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.
       
     6. Predseda môže, ale nemusí predkladať zápisnice riaditeľke školy alebo vedeniu školy, môže touto úlohou poveriť iného člena ŽŠR.
       
     7. Podpredseda nahrádza  predsedu, ak ten nie je schopný vykonávať svoje povinnosti a komunikuje s ním o všetkých potrebných úkonoch.
       
     8. Tajomník zodpovedá za prípravu schôdzí ŽŠR, zapisuje a kontroluje správnosť údajov v zápisnici a prezenčnej listine, ktoré aj archivuje.

      

      

     Článok VIII

     Hospodárenie žiackej školskej rady
      
     1. ŽŠR nemá vlastný majetok.
       
     2. Náklady na činnosť ŽŠR sa uhrádzajú po schválení Rady rodičov z rozpočtu ZRPŠ, v opodstatnených prípadoch po dohode s riaditeľkou školy z rozpočtu školy.
       
     3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
       
     4. Na pridelené finančné prostriedky ŽŠR dohliada koordinátor a predseda ŽŠR, finančné prostriedky držia v pokladnici a o príjmoch a výdavkoch vedú pokladničnú knihu.

      

      

     Článok IX

     Zasadnutia žiackej školskej rady
      
     1. Žiacka školská rada zasadá v určený deň minimálne raz mesačne. Zasadnutia sú verejné a zvoláva ich predseda ŽŠR, koordinátor ŽŠR alebo vedenie školy. Všetky zasadnutia sú archivované pomocou zápisníc minimálne jeden kalendárny rok.)
       
     2. ŽŠR je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽŠR.
       
     3. Zasadania ŽŠR môžu prebiehať za fyzickej prítomnosti členov alebo pomocou online spojenia, pričom hlasovanie môže prebiehať "per rollam".
       
       

     Článok X
      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava dňa 06. 09. 2021 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.