• Súvislá odborná prax

     • Kritéria hodnotenia

     •  

      Hodnotenie správy z praxe

       
      3. ročník OA a 4. ročník BOA

      Obsah Obsahová náplň 12
      Záverečné zhrnutie 2
      Denník 1
      Forma Členenie obsahu 1
      Hypertextové odkazy 2
      Vzhľad, úprava textu, čitateľnosť 3
      Tabuľky, grafy, obrázky, fotky 4
      Prezentovanie Vystupovanie, celkový dojem, prejav 5
      Spolu   30

       

      4. ročník OA a 5. ročník BOA

      Obsah Zvládnutie témy 14
      Členenie obsahu 1
      Záverečné zhrnutie 1
      Doklady 4
      Forma Čitateľnosť, vzhľad 2
      Úprava textu, hypertextové odkazy 1
      Tabuľky, grafy 2
      Prezentovanie Vystupovanie, celkový dojem, prejav 5
      Spolu  

      30

       

      Klasifikačná tabuľka

      Interval bodov % Hodnotenie
      30 - 26 86,7 výborný
      25 - 22 73,3 chválitebný
      21 - 19 63,3 dobrý
      18 - 12 40 dostatočný
      11 - 0 0 nedostatočný