• Súvislá odborná prax

     • Témy správ z praxe

     • Témy na vypracovanie správy z praxe (4. ročník OA, 5. ročník BOA)

      Návrh tém na vypracovanie správy z praxe

      1. Propagácia a reklama vo firme (formy a prostriedky propagácie, goodwill podniku, logo a slogan)
      2. Postavenie na trhu a konkurenčné prostredie
      3. Stanovenie ceny produktov firmy (spôsob výpočtu cien produktov)
      4. Techniky predaja produktov.
      5. Zásobovanie v podniku (formy nákupu, preprava, skladovanie, logistika)
      6. Evidencia zásob v sklade (doklady používané pri evidencii, metódy evidencie - konkrétne príklady)
      7. Výpočet mzdy zamestnanca (fiktívny zamestnanec + všetky doklady - mzdový list, výplatná a zúčtovacia listina)
      8. Sociálne zabezpečenie - výpočet odvodov zamestnanca a doklady (mesačné výkazy, odhlásenie, prihlásenie).
      9. Personálna agenda - postup pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru, pracovná zmluva, dohoda, životopis. osobný dotazník...
      10. Vzdelávanie zamestnancov - popis vzdelávacích aktivít
      11. Získavanie pracovníkov - opis práce, špecifikácia osoby (postup pri získavaní pracovníkov, postup pri výbere, zodpovedné osoby)
      12. Starostlivosť o pracovníkov, pracovné prostredie, benefity, motivácia zamestnancov
      13. Výrobný program a výrobný plán podniku (ak ide o výrobný podnik), normy spotreby materiálu na výrobu produktu (ak nie je predmetom obchodného tajomstva
      14. Dodávateľsko - odberateľské vzťahy - faktúry, dodacie listy, objednávky, popis obchodných partnerov, kúpno-predajné zmluvy
      15. Členenie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v podniku (konkrétne pre daný podnik).
      16. Starostlivosť o životné prostredie zo strany podniku.
      17. Majetok podniku - členenie, spôsoby oceňovania, metódy odpisovania, vyraďovanie majetku, údržba majetku a starostlivosť o majetok podniku.
      18. Platobný styk - (formy) doklady používané v podniku platobnom styku
      19. Vzťah podniku k daňovému úradu a druhy daní.
      20. Vzťah podniku k banke (úvery a účty, bankové produkty)
      21. Vzťah podniku ku komerčnej poisťovni (druhy poistenia podniku)