• Z histórie školy

    • Súčasnosť školy

    • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje pre žiakov komplexné služby - vzdelávanie v škole, ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni.

     Vzdelávanie:

     Škola má v súčasnosti 9 tried s 199 žiakmi, ktorí sa pripravujú v dvoch študijných odboroch:

     6317 M obchodná akadémia (ŠkVP ekonóm informatik)
     6324 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

     Charakteristika jednotlivých študijných odborov je uvedená na tejto stránke v časti Študijné odbory.

     Škola je umiestnená v tichom prostredí mestského parku a zabezpečuje všetky požiadavky na vzdelávanie a záujmovú činnosť. Jej materiálne aj personálne vybavenie je v súlade s požiadavkami odborného vzdelávania.

     Vybavenie školy:

         kmeňové triedy (9), z toho:
             2 vybavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom
             1 vybavená interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a zároveň ako tabletová učebňa
             6 tried s dataprojektorom
         odborné učebne:
             3 odborné učebne informatiky, z toho jedna vybavená aj interaktívnou tabuľou s dataprojektorom
             odborná učebňa ADK
             jazykové laboratórium
             1 odborná učebňa s interaktívnou tabuľou s dataprojektorom
             2 odborné učebne pre vyučovanie odborných predmetov - 1 učebňa vybavená notebookmi a interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, 1 učebňa vybavená notebookmi a dataprojektorom
             odborná učebňa COV s interaktívnou tabuľou, PC, notebookmi a dataprojektorom - dielňa pre ekonomický a personálny manažment firmy
             odborná učebňa COV - dielňa pre kreatívny marketing
         veľká telocvičňa s posilňovňou
         multifunkčné ihrisko

     Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 120 postelí, v školskom internáte je internetová čajovňa so 6-timi počítačmi.

     Škola zabezpečuje stravovanie žiakov vo svojom školskom stravovacom zariadení.

     Personálne a materiálne vybavenie školy je zárukou kvalitnej prípravy žiakov na prax alebo ďalšie formy štúdia.