• Žiacka školská rada

    •  

     ŽŠR reprezentuje žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy a zamestnancom školy.
      

     NAČO NÁM JE ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR)?

     Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

     Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

     Žiacka školská rada - to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

     Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na zastávke autobusu. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady.

     Pozor!!!!! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

     Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školy a život na nej vylepšiť.
      

     Vznik

     september 2008

      

     Správa o činnosti ŽŠR

     Správa o činnosti ŽŠR za rok 2020-2021

      

     ÚLOHY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      

     1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
     2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
     3. Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
     4. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
     5. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
     6. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
     7. Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
     8. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
     9. Podpora demokracie v škole.
     10. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
     11. Boj proti šikanovaniu v škole.
     12. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
     13. Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak".
     14. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
     15. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
     16. Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
     17. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
     18. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
     19. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
     20. Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.

       

     ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA - ČLENOVIA

         Šk. rok: 2018/2019

      

     Mgr. Denisa Kováčová     koordinátorka ŽŠR
     Szilárd Szántó   (II.A)  predseda
     Viktória Slivková   (I.A)  členka
     Gabriela Cangárová   (I.B)  členka
     Vladimír Ferko   (II.A)  člen
     Emma Rochfalušiová   (II.B)  členka
     Saskia Mesarčíková   (III.A)  členka
     Radka Borošová   (III.B)  členka
     Pavlína Šmídová   (IV.A)  členka
     Adiána Žoriová   (IV.B)  členka
     Filip Frederik Pápai   (V.A)  člen