• Výchovný poradca

    •  

     Ročný plán aktivít kariérneho poradcu

     September

     1. Vypracovať plán práce výchovného poradcu - kompletizácia.
     2. Schválenie plánu riaditeľom školy.
     3. Určiť konzultačné hodiny VP.
     4. Urobiť nástenku s aktuálnymi informáciami.
     5. Zistiť záujem o aktivity v oblasti osobnostného rozvoja a zamestnanosti.
     6. Informovať pedagógov o práci výchovného poradcu.
     7. Spracovať vedeniu školy prehľad rozmiestnenia absolventov z predchádzajúceho školského roka. Informovať o evidencii našich absolventov na úradoch práce.
       

     Október

     1. Na rodičovskom združení propagácia poradenských služieb VP a KP.
     2. Individuálne pohovory so žiakmi 1. ročníka, ktorí majú adaptačné ťažkosti.
     3. Formou individuálnych konzultácií pomáhať žiakom pri profesijnej orientácii.
     4. Zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP - informovať triednych učiteľov.
     5. Aktualizácia nástenky VP o možnostiach štúdia na VŠ.
     6. Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia spojená s účasťou na veľtrhu vysokých škôl v KE pre žiakov končiacich tried.
     7. Burza práce v OKC – príprava a účasť na akcii

     November

     1. Beseda o právnom vedomí pre žiakov prvého ročníka.
     2. Aktualizovať nástenku VP.
     3. Dotazník o potrebách študentov na našej škole z hľadiska výchovy - anonymne.
     4. Štvrťročná klasifikácia - prerokovať problémy s triednymi profesormi, prípadne rodičmi.
     5. Zabezpečiť kontakt s odborníkmi pre žiakov, ktorí majú problémy v profesijnej orientácii, vzdelávaní, správaní.
     6. Začlenení žiaci - prehodnocovanie vyšetrení.

     December

     1. Venovať sa žiakom, ktorí sa javia ako problémoví.
     2. Individuálne konzultácie pre žiakov 4. a 5. ročníka, inštruktáž k podávaniu prihlášok na VŠ

     Január

     1. Vyhodnotenie polroku, prospech, správanie, dochádzka, opatrenia na riešenie prípadných problémov.
     2. Vyhodnotiť polročnú prácu na úseku výchovného poradenstva.
     3. Exkurzia do podnikov v Rožňave, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka.
       

     Február

     1. Pokračovať v konzultáciách pre žiakov 3. a 4. a 5. ročníka.
     2. Dokončiť podávanie prihlášok na ďalšie formy vzdelávania.
     3. Prednáška o zdravom spôsobe života.
     4. Konzultácia s triednymi učiteľmi - starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov.
       

     Marec

     1. Práca v prijímacej komisii.
     2. Zabezpečenie náboru do študijných odborov.
     3. Beseda s pracovníčkami Úradu práce pre končiace ročníky.
     4. Podávať a zverejňovať informácie o škole pre žiakov ZŠ.
       

     Apríl

     1. Opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov.
     2. Realizovať individuálne a skupinové konzultácie v oblasti zamestnateľnosti.
     3. Aktualizovať nástenku VP.
     4. Konzultácie s rodičmi maturantov.
       

     Máj

     1. Podieľať sa na príprave prijímacích skúšok.
     2. Podávanie prihlášok na pomaturitné štúdium.
     3. Prednáška o prvom vstupe do zamestnania pre žiakov končiacich ročníkov.
       

     Jún

     1. Zhodnotiť a vypracovať záverečnú správu o práci výchovného poradcu.
     2. Sledovanie umiestnenia žiakov v praxi, VŠ a v nadstavbovom štúdiu.