• Výchovný poradca

    •  

     Výchovný  poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje stále a termínované úlohy.

      

     Trvalé úlohy výchovného poradcu

      

      

     1. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a úlohy v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
       
     2. Osobitnú pozornosť venuje  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou.
       
     3. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje o možnostiach ďalšieho štúdia a pomáha pri výbere povolania.
       
     4. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.
       
     5. Aktuálne objednáva (podľa potreby riešenia problémov) odborné konzultácie.  
       
     6. Spolupracuje s výchovnými/ kariérnymi poradcami základných a stredných škôl spádovej oblasti.
       
     7. Vedie  agendu výchovného poradenstva a zb. odbornej literatúry a pomôcok.
       
     8. Spolupracuje s koordinátorom prevencie závislostí.
       
     9. Spolupracuje s vedením školy.
       
     10. Výchovný poradca sa zapája do činnosti Národného plánu výchovy k ľudským právam.
       
     11. Spolupracuje s ÚPSVaR v Rožňave v súvislosti so zamestnanosťou žiakov školy.
       
     12. Realizuje preventívne aktivity zamerané proti šikanovaniu a násiliu v spolupráci so sociálnym psychológom, a políciou.
       
     13. Systematicky zvyšuje úroveň poznatkov v oblasti KP.
       
     14. Získava informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so  žiakmi.
       
     15. Priebežne spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou – požiada o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.
       
     16. Metodicky pomáha učiteľom pri výchove a vzdelávaní žiakov, koordinuje spoluprácu rodiny a školy. Dbá, aby sa rodičia dozvedeli včas o problémoch svojho dieťaťa.
       
     17. Aktuálne informuje žiakov a rodičov o možnosti ďalšieho štúdia.
       
     18. Podieľa sa na príprave Dňa otvorených dverí.
       
     19. Napomáha žiakom pri riešení osobnostného, osobného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie. Venuje pozornosť nadaným žiakom a žiakom, ktorí sa javili v minulosti ako problémoví.
       
     20. Nadväzuje kontakty a spolupracuje s inštitúciami, organizáciami, združeniami, ktoré môžu svojou činnosťou alebo poskytovaním informácií pomôcť pri uplatniteľnosti absolventov školy.
       
     21. Zúčastňuje sa náborovej činnosti na základných školách.
       
     22. Uskutočňuje akcie venované problematike predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
       
     23. Vyhlasuje aktivity k Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu dňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS.
       
     24. Úzko spolupracuje učiteľ – rodič – psychológ.
       
     25. Dopĺňa kabinet literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti metodickej a informačnej o možnostiach štúdia na vysokých školách a pomaturitnom štúdiu.
       
     26. Zúčastňuje sa porád a školení výchovných a kariérnych poradcov.
       
     27. Koordinuje výchovný proces školy.
       
     28. Aktualizuje nástenku VP