• Súvislá odborná prax

     • Pokyny

     • Postup pri vypracovaní správy z praxe vo forme prezentácie pre 4. ročník OA a 5. ročník BOA

      Požiadavky:

      • Titulná snímka na ktorej musí byť: názov témy, meno, trieda, školský rok
      • Ďalšia snímka má obsahovať: obsah správy s hypertextovými odkazmi
      • Úvod, v ktorom sa bude nachádzať: informácia o firme a o náplni činnosti počas praxe
      • Správa musí obsahovať odbornú časť o rozsahu minimálne 20 snímok
       • Teoretická rovina správy z praxe
       • Praktická časť (praktický príklad alebo situácia súvisiaca s vybranou témou, ďalej príklady, postup výpočtu, účtovania, modelové situácie, ktoré budú podložené vyplnenými dokladmi, grafmi, schémami a tabuľkami)
      • Záver, ktorý bude obsahovať
       • Zhrnutie danej témy, resp. praxe
       • Zdroje
       • Naskenované vyplnené doklady
       • Súčasťou správy oskenovaný denník a potvrdenie o absolvovaní praxe

       

      Postup pri vypracovaní správy z praxe vo forme prezentácie pre 3. ročník OA a 4. ročník BOA

       Požiadavky:

      • Prezentácia musí obsahovať minimálne 15 snímkov
       • úvodná snímka (meno, priezvisko, trieda, školský rok, názov - nadpis: Správa z praxe - podnadpis: Názov firmy)
       • obsahová snímka (hypertextové odkazy)
       • záverečná snímka (poďakovanie)
      • Štruktúra prezentácie:
       • údaje o firme
        • predstavenie firmy (názov firmy, logo, právna forma, kontakty: web, e-mail)
        • predmet činnosti
        • organizačná štruktúra a zamestnanci (schémy, grafy, tabuľky)
        • história a úspechy (tabuľky, grafy, propagačný materiál)
        • fotky (budova, priestory, výrobky)
       • popis činností na praxi
        • popis vykonávaných činností
        • popis oddelení, kde sa vykonávala činnosť
        • naskenovaný denník
        • vyhodnotenie a prínos praxe
       • použité zdroje (hypertextové odkazy)
      • Súčasťou musia byť schémy, obrázky, tabuľky, grafy a propagačné materiály firmy.
      • Vypracovanú prezentáciu odovzdať na najbližšej hodine po skončení praxe vedúcej praxe.

       

      Dokumenty na stiahnutie

      Denník z praxe
      - je neoddeliteľnou súčasťou správy z praxe
      - na stiahnutie: Denník pre všetky ročníky a odbory

       
      Potvrdenie o vykonaní praxe
      - na stiahnutie: Potvrdenie pre odbor OA a BOA