• Súvislá odborná prax

     • Miesta výkonu

     • Miesta výkonu praxe pre žiakov jednotlivých ročníkov

      3. ročník OA, 4. ročník BOA

      • prax v podnikateľských subjektoch (výrobné podniky, podniky služieb a obchodu)

       
      4. ročník OA, 5. ročník BOA

      • Obecný a mestský úrad
      • Rozpočtová organizácia
      • Príspevková organizácia
      • Slovenská pošta
      • Podnik telekomunikácií
      • Obchodné podniky
      • Podniky služieb
      • Výrobné podniky
      • Sociálna poisťovňa
      • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

       

      Prax je možné absolvovať v tom istom podniku v obidvoch ročníkoch len v prípade, ak sa jedná o veľký podnik – je možné zmeniť oddelenie, úsek, odbor...

       V podniku, ktorý nemá stále pracovisko /sídlo, prevádzkáreň/ nie je možné vykonávať prax.