• Študijné odbory

     •   6317 M 74 Obchodná akadémia: bilingválne štúdium anglický jazyk

      Forma štúdia: denná
      pre absolventov ZŠ
      pre chlapcov aj dievčatá
      Dĺžka štúdia: 5-ročné štúdium
      Spôsob ukončenia štúdia:

      4. ročník

      - maturitná skúška zo SLJ

      5. ročník

      - praktická časť odbornej zložky MS - v slovenskom jazyku
      - teoretická časť odbornej zložky (ekonomika) - v anglickom jazyku
      - maturitná a štátna skúška z ANJ

      Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
      Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné - ISCED 3A
      Plán prijatia:

      Päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku.

      Otvára sa 1 trieda - prijímame 20 žiakov.

      Termíny prijímacích skúšok: 1. termín: 04. 05. 2022
      2. termín: 11. 05. 2022

      Podmienky prijímacieho konania:

      Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka päťročného študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium pre školský rok 2022/2023

      Podmienky-PS-BOA-2022-2023.pdf

      Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi :

      Absolvent študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v anglickom jazyku je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným aj odborným jazykovým vzdelaním.

      Nadobudnuté všeobecné a odborné vedomosti a zručnosti uplatní pri ekonomických činnostiach spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií s dôrazom na medzinárodný obchod. Absolvent sa uplatní vo výrobných podnikoch, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

      Absolvent získa výborné jazykové zručnosti, je schopný komunikovať a korešpondovať v anglickom jazyku, riešiť odborné ekonomické problémové úlohy a pracovať v skupine. Disponuje zručnosťami pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

      Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a o štátnej odbornej skúške z anglického jazyka v odbore ekonomika. Absolvent je pripravený do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti, a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

      Ukážky testov z minulých rokov:

      Anglický jazyk

      test1 - listening1 - Listening Timetable

      test2 - posluch2