• Študijné odbory

     •   6317 M 00 obchodná akadémia - Ekonóm - informatik

      Forma štúdia: denná
      pre absolventov ZŠ
      pre chlapcov aj dievčatá
      Dĺžka štúdia: 4-ročné štúdium
      Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, praktická časť odborných predmetov, teoretická časť odborných predmetov
      Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
      Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné - ISCED 3A
      Plán prijatia: otvára sa 1 trieda s počtom žiakov 28, z toho maximálne 10 žiakov v systéme duálneho vzdelávania
      Termíny prijímacích skúšok: 1. termín 02. 05. 2022
      2. termín 09. 05. 2022
      Podmienky prijímacieho konania:

      Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia pre školský rok 2022/2023

      Podmienky-PS-OA-2022-2023.pdf

      Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi:

      Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností, spojených so získavaním a spracúvaním informácií prostredníctvom informačno-komunikačných technológií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Absolvent disponuje zručnosťami pri práci s osobným počítačom, internetom a informačno-komunikačnými technológiami. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

      Širokospektrálne zameranie odboru štúdia umožňuje absolventovi samostatne vykonávať marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske práce a korešpondenčné práce aj v styku so zahraničím.

      Absolvent je pripravený do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosť, a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

      Tento študijný odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania. Viac sa dozviete na stránke duálneho vzdelávania.

      Ukážky testov z minulých rokov:

      Matematika mat1 - mat2 - mat3 - mat4 - mat5

      Slovenský jazyk sjl1 - sjl2 - sjl3 - sjl4