• Prijímacie konanie

     •  

      KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
      DO 1. ROČNÍKA PÄŤROČNÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024


      Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona a § 105 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov. Po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a po prerokovaní so zamestnávateľmi, sú schválené podmienky prijímacieho konania takto:

      EDU ID školy:  100015871
      Odbor štúdia: päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku
         


              
             

       PRIJÍMACIE KONANIE

      1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava uskutočnia:
       1. v prvom termíne 2. mája 2023
        a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája  a 28. apríla 2023,
       2. v druhom termíne 11. mája 2023
        a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. a 15 mája 2023.
         
      2. O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka školy v súlade s kritériami prijímacieho konania. Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. (Vychádzajúc z charakteru štúdia odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka zvážiť vhodnosť poskytovaného študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium, ak je u žiaka diagnostikovaná
       dyskalkúlia.)
        
      3. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
        
      4. V prípade nenaplnenia počtu žiakov v prvom kole riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2023 spolu s termínom konania prijímacej skúšky na webovom sídle školy https://www.oarv.sk/.
        
      5. Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.
        
      6. Počty prijímaných žiakov riaditeľka školy zverejní na webovom sídle školy v samostatnom dokumente podľa § 65 ods. 1 školského zákona, najskôr 1. februára 2023 najneskôr do 31. marca 2023.

       

       

       

      PREDPOKLADY pre prijatie:


      - úspešné ukončenie 8. ročníka (pre uchádzačov z 8. ročníka) alebo 9. ročníka základnej školy (pre uchádzačov z 9. ročníka)
      - splnenie podmienok prijímacieho konania


      KRITÉRIÁ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA


      Prijímacie konanie zahŕňa nasledovné časti:

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok
      2. Študijné výsledky v základnej škole
      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl

       

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky

      • overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky sa koná písomnou formou – testom z anglického jazyka (ANJ)
        
      • časový rozsah písomného testu je 60 minút
        
      • test sa skladá z 2 častí:
       • slovná zásoba – zo 4 možností vybrať komunikačne najvhodnejší výraz pre určitú situáciu (20 viet)
       • gramatika – výber zo 4 možností (20 viet), vety sú zamerané na zistenie správneho používania predložiek, určovateľov a kvantifikátorov, spojok, gramatických časov (prítomný – jednoduchý a priebehový, minulý, budúci), tvorby otázok a stupňovanie prídavných mien.
         
      • z časti overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok v rámci prijímacieho konania môže žiak získať maximálne 40 bodov
        

      Podmienka prijatia: žiak splnil kritériá prijímacieho konania, ak v časti overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky získal minimálne 14 bodov z písomného testu z ANJ.

       

      2. Študijné výsledky v základnej škole

      Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL), matematika (MAT), anglický jazyk (ANJ) z výročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka (pre uchádzačov z 8. ročníka), resp. z výročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (pre uchádzačov z 9. ročníka), a to nasledovne:

      • za známku výborný (1) sa prideľujú 2 body,
      • za známku chválitebný (2) sa prideľuje 1 bod,
      • za známku dobrý (3), dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.

       

      Uchádzač, ktorý za daný predmet v danom roku alebo polroku bol „slovne hodnotený“, alebo má na vysvedčení (v prihláške) uvedené „aktívne absolvoval“ prípadne „absolvoval“, bude mať počet bodov za príslušný predmet nahradený počtom bodov za dosiahnutý priemer známok na vysvedčení (v prihláške) za príslušné klasifikačné obdobie, a to nasledovne:

      • za priemer známok do 1,00 (vrátane) → 3 body,
      • za priemer známok do 2,00 (vrátane) → 2 body,
      • za priemer známok do 3,00 (vrátane) → 1 bod,
      • za priemer známok horší ako 3,00 sa body neprideľujú.
        

      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl

      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste vo vyšších ako okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických a informatických - sa pripočítajú k hodnoteniu 3 body.
      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických a informatických - sa pripočítajú k hodnoteniu 2 body.
      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v súťažiach organizovaných Obchodnou akadémiou, Akademika Hronca 8, Rožňava - sa pripočíta k hodnoteniu 5 bodov a za účasť v súťaži sa pripočítajú 3 body.


      K priznaniu uvedených bodov je nutné pripojiť k prihláške fotokópiu diplomu, resp. potvrdenie riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení, prípadne účastnícky list.


      Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní


      Poradie uchádzačov sa určí na základe celkového súčtu získaných bodov za jednotlivé časti prijímacieho konania:

      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok
      2. Študijné výsledky v základnej škole
      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl


      Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili stanovené podmienky prijímacieho konania a v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do maximálneho povoleného počtu prijatých žiakov.


      Ak uchádzač nesplní podmienku prijatia uvedenú v bode 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky tohto dokumentu, nebude prijatý na štúdium z dôvodu, že overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky bolo neúspešné (uchádzač nedosiahol minimálne 14 bodov).

       

      Podmienky na vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.


      Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie prijímacej skúšky. Pre týchto žiakov sa prijímacia skúška upraví vzhľadom na ich zdravotné znevýhodnenie. Úpravy podmienok budú posudzované individuálne podľa odporúčaní CPPPaP, ktoré zákonný zástupca priloží k prihláške.


      V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

      1. podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
      2. dosiahnutý väčší počet bodov z písomného testu z anglického jazyka,
      3. dosiahnutý väčší počet bodov zo študijných výsledkov v ZŠ z predmetu anglický jazyk,
      4. dosiahnutý väčší počet bodov zo študijných výsledkov v ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
      5. dosiahnutý väčší počet bodov zo študijných výsledkov v ZŠ z predmetu matematika,
      6. dosiahnutý väčší počet bodov za študijné výsledky v základnej školy.

       

      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľka školy zverejní 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 h), § 68 ods. 1.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 h).

       

      Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       


      Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, povinné prílohy, prípadne nepovinné prílohy - diplomy alebo potvrdenie riaditeľa ZŠ preukazujúce poradie žiaka v jednotlivých olympiádach a súťažiach.

      Rožňava 11. 10. 2022

      Ing. Daniela Žiaková
      riaditeľka školy

       

      KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM – 2023/2024 (pdf)

      KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM – 2024/2025 (pdf)