• Prijímacie konanie

     •  

      KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
      DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA
      PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024


      Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov. Po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a po prerokovaní so zamestnávateľmi, sú schválené podmienky prijímacieho konania takto:

      EDU ID školy:  100015871
      Odbor štúdia: 6317 M 00 obchodná akadémia (OA)
         


              
                

       

       

       


      PRIJÍMACIE KONANIE

      1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava uskutočnia:
       1. v prvom termíne 4. mája 2023
        a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája 2023,
       2. v druhom termíne 9. mája 2023
        a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2023.
         
      2. Vzhľadom k tomu, že v uvedenej triede budú študovať aj žiaci v systéme duálneho vzdelávania (SDV), prijímacie konanie sa uskutoční samostatne vo vzťahu k uchádzačom:
       1. ktorým bude poskytnuté praktické vyučovanie zamestnávateľmi v SDV na základe predloženého potvrdenia od zamestnávateľa (potvrdenie je potrebné predložiť škole do termínu konania prijímacej skúšky),
       2. ktorí sa nebudú pripravovať na povolanie v SDV - ostatní uchádzači o štúdium.
         
      3. O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka školy v súlade s kritériami prijímacieho konania. Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. (Vychádzajúc z charakteru štúdia odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka zvážiť vhodnosť poskytovaného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ak je u žiaka diagnostikovaná dyskalkúlia.)
        
      4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
        
      5. V prípade nenaplnenia počtu žiakov v prvom kole riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2023 spolu s termínom konania prijímacej skúšky na webovom sídle školy https://www.oarv.sk/.
        
      6. Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.
        
      7. Počty prijímaných žiakov riaditeľka školy zverejní na webovom sídle školy v samostatnom dokumente podľa § 65 ods. 1 školského zákona, najskôr 1. februára 2023 najneskôr do 31. marca 2023.

       

      PREDPOKLADY pre prijatie:


      - úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
      - splnenie podmienok prijímacieho konania


      KRITÉRIÁ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA


      Prijímacie konanie zahŕňa nasledovné časti:

      1. Prijímacie skúšky
      2. Študijné výsledky v základnej škole
      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl

       

      1. Prijímacia skúška

      • prijímaciu skúšku budú konať iba uchádzači, ktorí v externom testovaní (T9) dosiahli menej ako 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne (SJL a MAT)
      • prijímacie skúšky sa konajú písomnou formou z učiva základnej školy, a to zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a z matematiky (MAT)

       

      Časový rozsah prijímacej skúšky:

      • zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) 60 minút
      • z matematiky (MAT) 60 minút

       

      Obsah prijímacej skúšky:

      • Slovenský jazyk a literatúra
       1. pravopisné cvičenie (s dôrazom na písanie y/i, vybrané slová, veľké písmená a čiarku vo vete)
       2. texty na čítanie s porozumením (umelecký, vecný) a úlohy vyplývajúce z nich:
        • gramatické (lexikálne, morfologické a syntaktické javy, zvuková stránka jazyka)
        • literárne (druhy, žánre, umelecké prostriedky, kompozícia diela)
        • slohové (štýly, postupy, žánre).
          
      •  Matematika
       1. počtové výkony s prirodzenými, celými, desatinnými číslami a zlomkami
       2. lineárne rovnice
       3. pomer, priama a nepriama úmernosť
       4. percentá
       5. planimetria – obsah a obvod rovinných obrazcov – trojuholník, štvorec, obdĺžnik, lichobežník
         
      • z časti prijímacie skúšky v rámci prijímacieho konania môže žiak získať maximálne 80 bodov:
       • písomný test zo SJL – maximálne 40 bodov
       • písomný test z MAT – maximálne 40 bodov

       

      Podmienka prijatia: žiak splnil kritériá prijímacieho konania, ak v časti prijímacie skúšky získal minimálne 14 bodov z písomného testu zo SJL a súčasne 14 bodov z MAT.

       

      2. Študijné výsledky v základnej škole

      Za prospech v základnej škole budú pridelené body podľa známok z výročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL), matematika (MAT), informatika (INF) a anglický, resp. nemecký, resp. ruský jazyk (ANJ/NEJ/RUJ) nasledovne:

      • za známku výborný (1) sa prideľujú 2 body,
      • za známku chválitebný (2) sa prideľuje 1 bod,
      • za známku dobrý (3), dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.

       

      Uchádzač, ktorý za daný predmet v danom roku alebo polroku bol „slovne hodnotený“, alebo má na vysvedčení (v prihláške) uvedené „aktívne absolvoval“ prípadne „absolvoval“, bude mať počet bodov za príslušný predmet nahradený počtom bodov za dosiahnutý priemer známok na vysvedčení (v prihláške) za príslušné klasifikačné obdobie, a to nasledovne:

      • za priemer známok do 1,00 (vrátane) → 3 body,
      • za priemer známok do 2,00 (vrátane) → 2 body,
      • za priemer známok do 3,00 (vrátane) → 1 bod,
      • za priemer známok horší ako 3,00 sa body neprideľujú.


      Poznámka: v prípade, ak uchádzač nemá v 8. alebo v 9. ročníku niektorý z určených predmetov, bude sa počítať dvakrát známka za ročník, v ktorom bol uchádzač v danom predmete klasifikovaný.

       

      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl

      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste vo vyšších ako okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických, fyzikálnych a informatických - sa pripočítajú k hodnoteniu 3 body.
      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických, fyzikálnych a informatických - sa pripočítajú k hodnoteniu 2 body.
      • Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v súťažiach organizovaných Obchodnou akadémiou, Akademika Hronca 8, Rožňava - sa pripočíta k hodnoteniu 5 bodov a za účasť v súťaži sa pripočítajú 3 body.


      K priznaniu uvedených bodov je nutné pripojiť k prihláške fotokópiu diplomu, resp. potvrdenie riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení, prípadne účastnícky list.


      Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní


      V prijímacom konaní bude prijatý uchádzač bez prijímacej skúšky, ktorý v externom testovaní (T9) dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne. Uchádzačovi, ktorý nekoná prijímaciu skúšku na základe splnenia požadovanej úspešnosti v externom testovaní, riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.


      Poradie uchádzačov sa určí na základe celkového súčtu získaných bodov za jednotlivé časti prijímacieho konania:

      1. Prijímacie skúšky
      2. Študijné výsledky v základnej škole
      3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl


      Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili stanovené podmienky prijímacieho konania a v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do maximálneho povoleného počtu prijatých žiakov, vrátane žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.


      Ak uchádzač nesplní podmienku prijatia uvedenú v bode 1. Prijímacie skúšky tohto dokumentu, nebude prijatý na štúdium z dôvodu, že vykonal prijímaciu skúšku neúspešne (nedosiahol minimálne 14 bodov z písomného testu zo SJL a súčasne 14 bodov z MAT).

       

      Podmienky na vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.


      Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie prijímacej skúšky. Pre týchto žiakov sa prijímacia skúška upraví vzhľadom na ich zdravotné znevýhodnenie. Úpravy podmienok budú posudzované individuálne podľa odporúčaní CPPPaP, ktoré zákonný zástupca priloží k prihláške.


      V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

      1. podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
      2. dosiahnutý súčet bodov z prijímacej skúšky,
      3. dosiahnutý väčší počet bodov z prijímacej skúšky z predmetu matematika,
      4. dosiahnutý väčší počet bodov z prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
      5. dosiahnutý väčší počet bodov za študijné výsledky v základnej školy.


      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľka školy zverejní 19. 05. 2023. (v čase od 0:00 do 23:59 h), § 68 ods. 1.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 h).


      Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.


      Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, povinné prílohy, prípadne nepovinné prílohy - diplomy alebo potvrdenie riaditeľa ZŠ preukazujúce poradie žiaka v jednotlivých olympiádach a súťažiach.

      Rožňava 11. 10. 2022

      Ing. Daniela Žiaková
      riaditeľka školy

      KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2023/2024 (pdf)

      KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2024/2025 (pdf)