• Erasmus+

     • Kritéria hodnotenia

     • Hodnotenie správy z praxe

       
      súvislá odborná prax v zahraničí

      Obsah Obsahová náplň 12
      Záverečné zhrnutie 2
      Denník 1
      Forma Členenie obsahu 1
      Hypertextové odkazy 2
      Vzhľad, úprava textu, čitateľnosť 3
      Tabuľky, grafy, obrázky, fotky 4
      Prezentovanie Vystupovanie, celkový dojem, prejav 5
      Spolu   30