• Erasmus+

     • Pokyny

     • Postup pri vypracovaní správy zo zahraničnej praxe vo forme prezentácie

       Požiadavky:

      • Správa musí byť vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku
      • Prezentácia musí obsahovať minimálne 15 snímkov
       • úvodná snímka (meno, priezvisko, trieda, školský rok, názov - nadpis: Správa z praxe - podnadpis: Názov firmy)
       • obsahová snímka (hypertextové odkazy)
       • záverečná snímka (poďakovanie)
      • Štruktúra prezentácie:
       • údaje o firme
        • predstavenie firmy (názov firmy, logo, právna forma, kontakty: web, e-mail)
        • predmet činnosti
        • organizačná štruktúra a zamestnanci (schémy, grafy, tabuľky)
        • história a úspechy (tabuľky, grafy, propagačný materiál)
        • fotky (budova, priestory, výrobky)
       • popis činností na praxi
        • popis vykonávaných činností
        • popis oddelení, kde sa vykonávala činnosť
        • naskenovaný denník
        • vyhodnotenie a prínos praxe
       • použité zdroje (hypertextové odkazy)
      • Súčasťou musia byť schémy, obrázky, tabuľky, grafy a propagačné materiály firmy.
      • Vypracovanú prezentáciu odovzdať na najbližšej hodine po skončení praxe vedúcej praxe.

       

      Dokumenty na stiahnutie

      Denník z praxe
      - je neoddeliteľnou súčasťou správy z praxe
      - na stiahnutie: Denník pre všetky ročníky a odbory

       
      Potvrdenie o vykonaní praxe
      - na stiahnutie: Potvrdenie pre odbor OA a BOA