• Duálne vzdelávanie

    • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava zabezpečuje od školského roka 2019/2020 v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia.

      Prečo práve duál?

     • Duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa.
       
     • Žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi.
       
     • Žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom.

      

     Informačný materiál pre žiaka a rodiča základnej školy pri záujme o štúdium v systéme duálneho vzdelávania

     Informačný materiál pre zamestnávateľov o podmienkach duálneho vzdelávania

      

     Povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia:

      

     • Odborný pracovník v oblasti účtovníctva
       
     • Odborný pracovník v oblasti personalistiky
       
     • Odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
       
     • Všeobecný administratívny pracovník
       
     • Administratívny pracovník vo finančníctve
       
     • Administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy
       
     • Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb
       
     • Webový technik

      

     Konkrétne pracovné činnosti, ktoré žiak bude vykonávať:
     1. pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností
       
     2. zostavovanie finančného plánu a rozpočtu spoločnosti, odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania spoločnosti
       

     3. správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu, fakturáciu, správu daní, mesačné výkazy, ročnú uzávierku a závierku
       

     4. vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd, vedenie dochádzkového systému zamestnancov
       

     5. cenové kalkulácie a prehľady jednotlivých zákaziek, pripravovanie podkladov pre spracovanie faktúr, skladové hospodárstvo
       

     6. obchodné rokovania s dodávateľmi a odberateľmi
       

     7. prezentačné a predajné akcie na podporu predaja
       

     8. administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu
       

     9. organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, prípravu obchodných a služobných ciest, rezerváciu hotelov, leteniek
       

     10. vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní
       

     11. vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi, štátnymi inštitúciami v štátnom jazyku i v cudzom jazyku
       

     12. platobný a obchodný styk klientov, evidenciu a archiváciu dokumentov
       

     13. tvorbu webových stránok a ich spravovanie

    • Prijímacie skúšky sa budú konať samostatne pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania a samostatne pre ostatných žiakov. Kritériá na prijatie na študijný odbor sú rovnaké. Bližšie informácie na: https://oarv.edupage.org/a/dualne-vzdelavanie.