Naša škola začala realizovať projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom

"OA Rožňava - moderná škola"

Cieľom projektu je:
  • Inováciou vzdelávacieho procesu s využitím moderných didaktických prostriedkov podporiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.
  • Ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov, zvyšovaním ich kompetentnosti a podporou kontinuálneho vzdelávania uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania smerom od tradičnej školy k modernej.
  • Vytvoriť také študijné prostredie, ktoré poskytne žiakom optimálne podmienky na dosiahnutie vytýčených cieľov, zostaviť takú štruktúru a následnosť učiva, ktorá zabezpečí jeho efektívne osvojenie.
  • Podporiť odstránenie problému s nedostatkom učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov využívaných vo vyučovacom procese.
  • Realizáciou naplánovaných aktivít zvýšiť profesijné kompetencie a kvalitu pedagogických zamestnancov a vytvoriť podmienky pre ich profesijný rozvoj a kariérny rast.
Cieľovou skupinou sú žiaci školy a 28 pedagogických zamestnancov.

Projekt bude realizovaný v spolupráci s tímom interných učiteľov školy, odborníkov a lektorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Plánovanými školeniami zabezpečíme u pedagogickým zamestnancov sústavný proces nadobúdania nových vedomostí, zručností a spôsobilostí na udržanie, obnovenie, zdokonaľovanie a dopĺňanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Zároveň chceme u pedagogických zamestnancov podporiť schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike, zdokonaliť ich odborné kompetencie a zručnosti v práci s modernými didaktickými prostriedkami a technikou. Škola zároveň zmodernizuje svoje vybavenie didaktickými zariadeniami a pomôckami tak, aby bolo možné využiť najmodernejšie softvéry, formy a metódy vzdelávania s použitím najmä IKT. Prostredníctvom týchto nových didaktických prostriedkov a techniky, metód a foriem vyučovania so zameraním na aktivizáciu a motiváciu žiakov zrealizujeme premenu tradičnej školy na modernú, podporíme rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Vytvoríme učebné materiály a overíme ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka.

Názov ProjektuOA Rožňava - moderná škola
Kód ITMS26110130729
Operačný programVzdelávanie
Spolufinancovaný zEurópsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Cieľ projektuZvýšiť efektivitu a kvalitu edukácie strednej odbornej školy inováciou metód a foriem výučby a zvyšovaním kompetencií pedagogických zamestnancov s ohľadom na potreby trhu práce
Špecifický cieľ projektu 1  Zvýšiť odbornosť a kompetencie pedagogických zamestnancov na realizáciu procesu premeny tradičnej školy na modernú prostredníctvom vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 2Inovovať obsah, metódy a formy výučby odborných predmetov
Špecifický cieľ projektu 3Inovácia výučby a zriadenie odborných učební
Špecifický cieľ projektu 4Inovovať obsah, metódy a formy výučby jazykových predmetov
Celková výška NFP282 907,79 €
Cieľová skupinaPedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy - Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, cieľovú skupinu tvorí 28 pedagogických zamestnancov

Žiaci strednej odbornej školy - Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, veľkosť cieľovej skupiny: 290 žiakov strednej odbornej školy - Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, z toho:
  • 155 žiakov študijného odboru obchodná akadémia
  • 45 žiakov študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu
  • 90 žiakov študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium