Ľudovít Velislav Štúr (1815 - 1856) bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia.

Koncom októbra 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od jeho narodenia. Bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, jazykovedcom, spisovateľom, učiteľom, novinárom, poslancom uhorského snemu a nositeľom mnohých ďalších zvučných prívlastkov. Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Štúra.

Pri tejto príležitosti si aj naša škola pripomenula túto významnú osobnosť v slovenských dejinách a zorganizovala dňa 11. novembra 2015 besedu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Organizátorkou besedy bola PaedDr. Iveta Emödiová v spolupráci s Mgr. Oľgou Dúdorovou. Besedy sa zúčastnili naši študenti 1. a 2. ročníka a tiež študentky z redakčnej rady časopisu Sršeň. Táto beseda vznikla z iniciatívy Matice slovenskej v Rožňave, s ktorou naša škola spolupracuje.

Navštívili nás dvaja vzácni hostia, Mgr. Maroš Smolec, správca Matice slovenskej, šéfredaktor Slovenských národných novín a Jozef Šimonovič, 1. podpredseda MS, slovenský herec a recitátor, predstaviteľ televízneho Ľudovíta Štúra. Obidvaja nám zaujímavou formou priblížili život a činnosť Ľudovíta Štúra, striedavo nás informovali o najvýznamnejších udalostiach v jeho živote, o vývine slovenského jazyka, o Slovenských národných novinách v minulosti, súčasnosti a v budúcnosti. Ich výklad bol spestrený recitovaním Štúrových básní a dobových textov v podaní pána Šimonoviča. Zaujímavý bol aj prednes textov v staroslovienčine a v bernolákovčine, ktoré nám priblížili jazyk za čias Konštantína a Metoda a tiež Bernoláka.

Ľudovít Štúr v roku 1843 kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorú s istými úpravami používame dodnes, a tiež bol zakladateľom Slovenských národných novín, preto je považovaný za zakladateľa modernej slovenskej politickej žurnalistiky. Štúrove plány siahali ďalej ako po redaktorskú činnosť. V roku 1847 vstúpil na pôdu uhorského snemu, ktorý sa konal v Bratislave (v budove dnešnej Univerzitnej knižnice) ako poslanec za slobodné kráľovské mesto Zvolen, aby konkrétnejšie a dôslednejšie obhajoval svoje národné a sociálne postoje. Jeho životné plány ukončila predčasná smrť, zomrel ako 40-ročný na následky zranenia z nešťastného incidentu na poľovačke.

Ľudovít Štúr vykonal pre Slovákov obrovský čin, zanechal nám jazyk, ktorý si musíme neustále chrániť a zveľaďovať. Dielo, ktoré zanechal, je holdom dnešku a jeho tvorcovi - človeku.

Táto beseda bola zaujímavá a poučná. Žiaci si z nej odniesli mnoho nových poznatkov a konštatovali, že podobné akcie by boli aj v budúcnosti veľmi prospešné.


Fotogaléria
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6
Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13

Created with Web Album Generator