Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Opatrenie 1.1
Premena tradičnej školy na modernú

-

Druh projektu:

Dopytovo-orientovaný projekt

-

Názov projektu:

Efektívnosť školského vzdelávacieho programu
- cesta k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov

-

Hlavný cieľ projektu

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v obchodnej akadémii v Rožňave
s využitím inovatívnych foriem a metód výučby pre potreby vedomostnej spoločnosti.

-

Špecifické ciele projektu

1.
Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov s dôrazom na rozvoj ich schopností
efektívne využívať moderné prostriedky a formy práce vo výučbe.

2.
Zvýšiť efektívnosť školského vzdelávacieho programu v odbore obchodná akadémia
zaradením účinnejších didaktických prostriedkov a foriem práce do výučby.

3.
Vytvoriť a inovovať ŠkVP v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu
v záujme efektívnejšieho rozvoja kľúčových kompetencií žiakov.

4.
Overiť ŠkVP v odbore obchodná akadémia - bilingválne štúdium a na základe analýzy
ho inovovať s dôrazom na využívanie inovatívnych foriem a metód výučby.

-

Merateľné ukazovatele projektu

- 3 -
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov
využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese.

- 58 -
Počet inovovaných / novovytvorených učebných materiálov.

- 22 -
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu
využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese.

- 22 -
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu.

- 368 -
Počet žiakov / študentov zapojených do realizácie aktivít projektu.

-

Časový rámec realizácie projektu

10 / 2010 - 09 / 2012

-

Charakteristika cieľovej skupiny

21 pedagogických zamestnancov

Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava

5 mužov a 16 žien

všetci pedagogický zamestnanci sú vysokoškolsky vzdelaní

368 žiakov strednej odbornej školy

Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, z toho

* 250 žiakov študijného odboru obchodná akadémia
* 70 žiakov študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu
* 48 žiakov študijného odboru obchodná akadémia - bilinngválne štúdium


vzdelanostná úroveň
ukončené základné vzdelanie

pohlavie
predpokladané percentuálne zloženie 68,61% dievčat a 31,39% chlapcov

-

Aktivity v rámci projektu

1.
Vzdelávanie učiteľov na rozvoj zručností v práci s didaktickými prostriedkami a vriadení výučby.

2.
Tvorba učebných osnov, tematických plánov a učebného materiálu pre odbor obchodná akadémia,
MRCR a pre bilingválny odbor obchodnej akadémie.

3.
Overovanie a inovácia vytvorených materiálov v jednotlivých odboroch štúdia.

-

Ostatné aktivity

4.
Zakúpenie IKT pre realizáciu aktivít:
notebooky - 21 ks, PC - 15 ks, dataprojektory - 12 ks, interaktívne tabuľe - 2 ks.

5.
Zakúpenie lineárnych pomôcok
(odbornej literatúry, učebníc a slovníkov).

6.
Grafické spracovanie a tlač vytvorených učebných materiálov.

7.
Absolvovanie jazykového kurzu anglického jazyka vo Veľkej Británii pre 6 učiteľov.

8.
Zážitkové poznávanie a nadobúdanie vedomostí a zručnosti žiakov - exkurzie:

  1. Zaujímavosti regiónov Slovenska - Orava,
  2. Po miestach svetového dedičstva na Slovensku,
  3. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave,
  4. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín Vyšegrádskej štvorky v Prahe,
  5. Medzinárodná výstava AUTOSALÓN v Nitre,
  6. Obchod a služby v nemecky hovoriacich krajinách,
  7. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave.